Илъэсищ мыхъугъэм ерэмыт

Пыдзэфэ пытэхэм ядэщынрэ ягъэкIодынрэ Iоф адэзышIэрэ компаниеу «ЭкоЦентрэкIэ» зэджагъэхэр зылажьэрэр илъэс мэхъу. Ар зыфэдэщтым ыкIи ипшъэ­рылъыщтхэм цIыфхэр нэIуасэ афашIынхэу къэлэ админист­рацием мызэу цIыф зэIукIэхэр щырагъэкIокIыгъагъэх. Ахэм къащыуцущтыгъэхэ упчIэхэм мыри ащыщыгъ: «Нэбгырэ пэпчъ къыпыкIхэрэ пыдзафэхэр зэрэ­Iуащыхэрэм пае осэ гъэнэфагъэ атыщт. Сабый цIыкIухэри ахэм ахэтыщтха?»

Теубытагъэ хэлъэу упчIэу къэуцугъэм иджэуапи къыратыжьыгъагъ: «Нэбгырэ пэпчъы­мэ, сабыйхэми атыщт». Тыдэ къырахынышъ, сабыйхэм ахъщэ атыщта? ЦIыфхэм ар агъэшIэгъогъагъ ыкIи ашIотэрэзы­гъэп. КъэхъугъакIэхэм, еджапIэм кIохэрэм ашъхьэ зэрамыIыгъыжьышъурэр, лэжьакIо кIонхэми зэрэпэчыжьэхэр зэ­хэщакIохэм агу къагъэкIыжьыгъагъэх ыкIи къаIогъагъэх.

Хэт ыIуагъэми емылъытыгъэу, зэрэхэгъэгоу сабыйхэми пыдзафэхэр зэрэдащыхэрэм тефэрэ ахъщэр аты. Ау зэпымыоу шъолъыр пстэуми ащы­те­гущыIэх, сабыйхэм къаты­рагъэ­фэгъэ ахъщэр янэ-ятэхэм афаты.

Хабзэм иIофышIэхэми, партие зэфэшъхьафхэми, депутатхэми Iофыгъор анэсыгъ.

Общественнэ организациеу «Деловая Россия» зыфиIорэр ары апэу мы Iофым изэхэфын къыхэгущыIагъэр. Ащ Урысые Федерацием псэолъэшIынымрэ псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтымрэкIэ и Министерствэ зыфигъэзагъ, сабыйхэм аныбжь илъэси 3 охъуфэкIэ пыдзафэхэм ядэщын тефэрэ уасэр арамыгъэтынэу, илъэси 3-м къыщегъэжьагъэу илъэс 11 охъу­фэхэкIэ уасэу атырэм къафыщагъэкIэнэу щыкIэлъэIугъэх.

Министерствэр Iофым хэп­лъэнэу ыкIи амалэу иIэхэм ялъытыгъэу къыдыригъэштэнэу къызэриIуагъэр гъэзетэу «Известием» къыхиутыгъ. Минстро­­им иобщественнэ совет сабый­хэм пыдзэфэ уасэхэр ара­мыгъэтыхэ хъумэ, коммунальнэ фэIо-фашIэхэмкIэ цIыфхэм ателъ чIыфэхэр нахь макIэ зэ­рэхъущтхэри къаIуагъ.

Пыдзафэхэр зэрэдащыхэрэм лъатырэ ахъщэр зэрашIуабэр шъолъыр зэфэшъхьафхэм ащы­псэухэрэ цIыфхэм зэпымыоу аумысы. ФедерациехэмкIэ Советым и тхьаматэу Валентина Матвиенкэми уасэхэмрэ ахэр зытыхэрэмрэ тэрэзэу зэхэфыгъэ зэрэмыхъугъэр ыкIи ащ Iоф зэрэдэшIэгъэн фаер блэ­кIыгъэ тхьамафэм къыIуагъ:

— Шъолъыр зырызхэм пы­дзафэхэм апае атыхэрэ уасэхэр ашIуаб. ЗэкIэм анахь гъэшIэгъоныр пыдзафэхэр дэзыщыщтыгъэхэ къулыкъухэм къа­Iахыжьи а Iофыр шъолъыр ком­пание инхэм аратыжьыгъэ­хэми, зэрагъэцакIэрэр нахьышIу хъугъэу къызэрэмылъа­гъо­рэр ары.

Уасэхэм апае экспертхэм къаIорэми унаIэ тебгъэтынэу щыт. ЦIыфхэм япсэукIэ зэрэмыдэгъум къыхэкIэу хэбзэгъэуцухэм сабыибэ зиIэхэ унагъо­хэм, зигъот макIэхэм, сэкъатныгъэ зиIэ цIыфхэр зыIыгъхэм, нэмыкIхэми пыдзафэхэм алъатырэ уасэм къафыщагъакIэмэ е арамыгъэтыхэмэ цIыфхэмкIэ ар IэпыIэгъу хъунэу алъытэ.
ИлъэсыкIэу къихьэрэм зэ­хъокIыныгъэхэм тяжэщт.

Шъаукъо Аслъангуащ.