ЗэIукIэгъум осэшхо къыфашIыгъ мэхьанэшхо ратыгъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зипэщэ купыр Иорданием зэрэщыIагъэм мэхьанэшхо ратэу ащ ит правительственнэ ыкIи унэе къэбарлъыгъэIэс амалхэм зэIукIэгъухэр зэрэкIуагъэхэр игъэкIотыгъэу къатыгъэх, зэдэгущыIэгъухэу рагъэкIокIыгъэхэр гъэзетхэм яапэрэ нэкIубгъохэм къащыхаутыгъэх.

Адыгеим икIыгъэ купыр мэфитIо Иорданием щыIагъ. КъэралыгъуитIумэ язэфыщытыкIэ хэхъоныгъэхэр тапэкIи фэхъунхэм, лъэныкъохэм язэпхыныгъэ нахь гъэпытэгъэным тегущыIагъэх. Иорданием и Пачъыхьэу я II-рэ Абдалла Адыгеим икIыгъэ купыр ригъэблэгъагъ, гущыIэгъу зэфэхъугъэх.

Иорданием и Пачъыхьэу я II-рэ Абдалла УФ-м и Президентэу Владимир Путиным сэлам зэрэрихыжьырэр тхыгъэхэм япэублэ ит. Нэужым лъэныкъуи­тIумэ язэпхыныгъэ зэрагъэпытэщтхэ шIыкIэхэм къатегущыIэх, мыщ фэдэ зэIукIэхэм мэхьанэ ин зэряIэр къащыхагъэщы. Экономикэ ыкIи гуманитар зэпхыныгъэхэр гъэпытэгъэнхэм Iоф­тхьабзэр зэрэфэIорышIэрэр гъэзет нэкIубгъохэм арыт.


МэфитIу Iофтхьабзэхэм къадыхэлъытагъэу КъумпIыл Мурат зипэщэ лIыкIо купым хэтхэр Иорданием ибизнесменхэм, Амман и Адыгэ Хасэ хэтхэм зэраIукIагъэхэр Иорданием и СМИ-хэм къатыгъ. Правительственнэ гъэзетхэм ащыщэу «АЛЬ-РАИИ» къызэритырэмкIэ, къэралыгъом хэхъоныгъэхэр ышIынхэмкIэ адыгэхэм яIахьышIу зэрэхашIыхьагъэр, ахэм лъытэныгъэшхо къафыряIэу зэрэпсэухэрэр Пачъыхьэм игущыIэ къыщыхигъэщыгъ.

Мэкъумэщ хъызмэтым тегущыIэхэ зэхъум тапэкIэ коцымрэ пынджымрэ Иорданием IэкIагъэхьанхэм Адыгеир зэрэфэхьазырыр КъумпIыл Мурат къызэрэхигъэщыгъэр, мы лъэныкъомкIэ опытэу аIэкIэлъымкIэ зэхъожьынхэ амал зэрэщыIэр гъэзет нэкIубгъохэм бэу арыт, телевидениеми къытыгъ.

— КъумпIыл Мурат зэкIолIагъэхэ чIыпIэхэм ащыщ къэралыгъом икъыблэ щыIэ псыхъоу Иордан крещение зыщырагъэкIокIырэ площадкэр. Дин зэфэшъхьафхэр зезыхьэхэрэ цIыфхэм азыфагу зэгурыIоныгъэ илъыным мэхьанэшхо зэриIэр, ащкIэ Пачъы­хьэу я II-рэ Абдалла Iофышхо зэригъэ­цакIэрэр республикэм ипащэ къыхигъэщыгъ, — къеты Иорданием къыщыдэкIырэ гъэзетхэм ащыщым.