Зэфэхьысыжьхэр, пшъэрылъыкIэхэр

ОшIэ-дэмышIэ Iофхэм къызыдахьхэрэ тхьа­мыкIагъохэр дэгъэзыжьыгъэнхэм ыкIи ахэр ­къэмыгъэхъугъэнхэм якъэра­лыгъо си­сте­мэ зыкI ылъэныкъокIэ 2019-рэ илъэсым Адыге­им щызэшIуахыгъэ IофшIэныр зыщызэ­фа­хьы­­сы­жьыгъэ ыкIи 2020-рэ илъэсым зы­фа­гъэу­цужьхэрэ пшъэрылъыкIэхэр зыща­гъэнэ­фэ­гъэ Iофтхьабзэ тыгъэгъазэм и 17-м щыIагъ. 

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ипшъэрылъкIэ Премьер-министрэу Александр Наролиныр ащ хэлэжьагъ.

Премьер-министрэм къызэ­рэхигъэщыгъэмкIэ, чIыпIэ системэм хахьэхэрэм зэгъусэхэу чанэу Iоф зэрашIагъэр респуб­ликэм щыпсэухэрэми, хьакIэу къэкIуагъэхэми ящынэгъончъагъэ фэIорышIагъ.

— Щынагъохэу къэуцухэрэм цIыфхэр ащыухъумэгъэнхэм фэIорышIэхэрэ Iофтхьабзэхэр бэу мыгъэ Адыгеим щызэрахьагъэх. Псыкъиуным щыухъумэгъэнхэм фэшI бюджет зэфэ­шъхьафхэм къарыкIыгъэ мылъкум ишIуагъэкIэ псыхъохэм анэпкъхэр агъэпытагъэх, — къы­Iуагъ Александр Наролиным. — Джыри а IофшIэнхэр лъа­гъэкIотэщтых ыкIи цIыфхэр тхьамыкIагъохэм ащыухъумэ­гъэнхэмкIэ ащ ишIуагъэ къэ­кIонэу тэгугъэ.

Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэ дгъэкIотэжьырэ илъэсыр зыпкъ итэу зэрэкIуагъэр хигъэунэфыкIыгъ. Анахь Iофыгъоу къэуцугъагъэр шэкIогъум мэз фондым игектар 34-рэ фэдизым машIом зыкъызэрэщиштэгъагъэр ары. Ау мэзхэмкIэ гъэIорышIапIэр, чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыпIэр, мэшIогъэ­кIуасэхэр, къэгъэнэжьакIохэр игъом тэрэзэу зэрэзекIуагъэхэм ишIуагъэкIэ машIор агъэкIосагъ, экономикэм иобъектхэми, къо­джэ псэупIэхэми алъы­Iэсыгъэп.

Республикэм ихэбзэ къулыкъухэм тызэготэу Iоф зэрэтшIагъэм ишIуагъэкIэ 2019-рэ илъэ­сым агъэнэфагъэхэ пшъэрылъхэр зэкI пIоми хъунэу зэрагъэ­цэкIагъэхэр Александр Наролиным къыхигъэщыгъ ыкIи ащкIэ зэрафэразэр къыIуагъ. АнаIэ зытыраригъэдзагъэхэм ащыщ мэшIогъэкIосэ-къэгъэнэжьын под­разделениехэм хэхъоныгъэ­хэр ашIынхэм хэбзэ къулыкъухэр зэрэпылъыгъэхэр: подразделениехэм япчъагъэ, мэшIогъэкIуасэхэм ялэжьапкIэ къаIэтыгъэх. ОшIэ-дэмышIагъэ­хэр къэмыгъэхъугъэнхэм ыкIи дэгъэзыжьыгъэнхэм алъыплъэн­хэмкIэ джырэ амалыкIэхэр къыз­IэкIагъэхьагъэх.

ПэшIорыгъэшъ ыкIи зэхэф IофшIэнхэу цIыфхэм адызэрахьэхэрэм мэхьанэ зэряIэм, программнэ комплексэу «Къэлэ щынэгъончъэр» зэрэпхыращырэм Адыгеим и Премьер-ми­нистрэ къащыуцугъ.

— Тызыщыпсэурэ чIыпIэм общественнэ щынэгъончъагъэр ыкIи рэхьатныгъэр щыгъэпытыгъэнхэм зэхэубытэгъэ къэбар системэм мэхьанэ иI, — еIо ащ. — Арышъ, зыфэдгъэуцужьхэрэ пшъэрылъхэм язэшIохын фэгъэзэгъэ лъэныкъо пстэуми зэряфэшъуашэу Iоф дашIэнэу зыкъышъуфэсэгъазэ.

Республикэм и Премьер-министрэ ипсалъэ икIэух тапэкIи хэбзэ къулыкъухэмрэ ведомст­вэмрэ зэготхэу Iоф зэрэзэ­да­шIэщтыр, ищыкIэгъэ IэпыIэ­гъур зэрарагъэгъотыщтыр къы­Iуагъ.

ГущыIэр лъигъэкIотагъ УФ-м ошIэ-дэмышIэ IофхэмкIэ и Министерствэ и ГъэIорышIэпIэ шъхьаIэу Адыгэ Республикэм щыIэм ипащэу Александр Зыбкиным. Илъэсым къыкIоцI гъэ­IорышIапIэм ышIэгъэ IофшIэным игъэкIотыгъэу ар къыте­гущыIагъ. Зэрахьагъэхэ Iоф­тхьабзэхэм мыхэр ащыщых: ошIэ-дэмышIэ Iофэу — 1, социальнэ-мэхьанэ зиIэ хъугъэ-шIагъэу — 18, гъогу транспорт хъугъэ-шIагъэхэм япхыгъэ дэ­кIыгъоу — 477-рэ, машIом зыкъыштагъэу уцугъо — 1432-рэ, лъыхъон-къэгъэнэжьын Iоф­тхьабзэу – 289-рэ.

2019-рэ илъэсым хэхъоны­гъэшIухэу яIэхэм Александр Зыбкиныр къащыуцугъ. КъулыкъушIэхэм ащыгъ шъуашэм хэхьэрэ пчъагъэу 2600-м ехъу, зы мэшIогъэкIосэ автомобиль, мэшIогъэкIосэ техническэ уIэшыгъэу 45-рэ ыкIи тхъурбэ тонн 13 Урысыем и МЧС къаритыгъ.

Джащ фэдэу станицэу Дондуковскэм дэт мэшIогъэкIосэ унэм Iоф ышIэнымкIэ си­стемакIэ щагъэпсыгъ. Апэрэ еджэпIэ пункт Ханскэм къы­щызэ­Iуахыгъ.

— 2019-рэ илъэсым ГъэIорышIэпIэ шъхьаIэм Iоф щызы­шIэхэрэм япчъагъэ фэди 124-рэ фэдиз хагъэхъуагъ ыкIи пстэумкIи нэбгырэ 4498-рэ хъугъэ, — къыIуагъ Александр Зыб­киным. — ПстэумкIи под­раз­деление 71-рэ хэхьэ, техникэ 1123-рэ IэкIэлъ. МэшIо ухъумэнымкIэ шъхьафит подразделение 64-рэ республикэм ит.

Нэужым Адыгэ Республикэм мэзхэмкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу былымыхьэ Рэщыдэ, Мыекъуапэ имэрэу Андрей Гет­мановыр, Красногвардейскэ район администрацием ипащэ игуадзэу Алексей Быкановыр къэгущыIагъэх.

Iофтхьабзэм къыдыхэлъы­тагъэу ошIэ-дэмышIагъэм ыкIи граждан ухъумэным алъэны­къокIэ Iоф зышIэхэу анахь къахэщыгъэхэм Адыгеим и лIышъхьэ ирэзэныгъэ тхылъхэр аратыжьыгъэх. Ахэр Абрэдж Къэплъан, Барцо Алый, Вла­ди­мир Косыгиныр, Лариса Луневар, Геннадий Олейник, Дмитрий Слеповыр, Тхьагъэлыдж Марет.

Ащ имызакъоу, къулыкъушIэ­хэм ащыщхэр Адыгэ Респуб­ликэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм ирэзэныгъэ тхылъхэмкIэ ыкIи ведомственнэ тын лъапIэхэмкIэ къыхагъэщыгъэх.

КIэухым Адыгеим и Правительствэ зычIэт Унэм ыпашъхьэ мэшIогъэкIосэ-къэгъэнэжьын техникэм икъэгъэлъэгъон щыкIуагъ. Мыщ дэжьым мэшIо­гъэкIосэ автоцистернакIэр ПСЧ N-8-м икъэгъэнэжьакIохэм ща­ратыгъ. Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл мурат Урысыем и МЧС ипащэу Евгений Зиничевым дишIыгъэ зэзэгъыныгъэм ишIуагъэкIэ мы техникэр къэ­кIуагъ.

Iэшъынэ Сусан.
Сурэтхэр Iэшъынэ Аслъан тырихыгъэх.