Псауныгъэм икъэкIуапI

Республикэм футболымкIэ икIымэфэ зэнэкъокъу хэлэжьэхэрэ командэхэу апшъэрэ купым хэт­хэм я 4-рэ ешIэгъухэр яIагъэх.


КIэуххэр

«ЧIыгушъхь» — «Фыщт» — 4:0, «Картонтара-СШОР» — «Спортмастер» — 4:3, «МФОК- Ошъутен» — «Ошъутен» — 1:2, «Урожай» — «Дорожник» — 4:1.
«ЧIыгушъхьэм» иешIакIоу Альберт Арзуманян гъогогъуитIо къэлапчъэм Iэгуаор дидзагъ. «Фыщтыр» дэеу ешIагъэп, ау «ЧIыгушъхьэм» пигъэуцущт кIуа­чIэр зэригъотылIэжьыгъэп.

«Картонтара-СШОР-м» иешIа­кIохэу Гъыщ ТIахьир, Руслан Абдурахмановым, Алексей Гвоздиковым, Давид Жирновым зырызэ «Спортмастерым» икъэлапчъэ Iэгуаор дадзагъ. Иван Хатылевыр, Денис Павловыр, Джыгунэ Арсен «Спортмастерым» къыхэщыгъэх, хъагъэм Iэгуаор зырызэ радзагъ.

Анахь гъэшIэгъонэу кIогъэ зэIукIэгъур зэраухыщт пчъагъэр къэшIэгъуаеу щытыгъ. Мыкъо Мурат тазырыр дэгъоу ыгъэцакIи, «Ошъутенэм» икъэлапчъэ Iэгуаор дидзагъ. Натхъо Амир, Къулэ Руслъан, Мыкъо Мурат, нэмыкIхэри «МФОК-Ошъутенэм» дэгъоу щешIагъэх. А. Натхъор ошIэ-дэмышIэу ыпэкIэ илъи, ухъумакIохэм агузэгу итэу пхъа­шэу къэлапчъэм дэуагъ, ау Iэ­гуаор хъагъэм ифагъэп, къэлэ­пчъэIутым къызэкIидзэжьын ылъэкIыгъ.

Щыко Руслъан МФОК-м икъэлапчъэ Iэгуаор дидзи, пчъагъэр 1:1 хъугъэ, ЛIэхъусэжъ Семен ухъумакIор ыгъэплъэхъуи, пчъагъэм хигъэхъуагъ. МФОК-р ащ ыуж бэрэ ыпэкIэ илъыгъ шъхьае, гъэхъагъэ ышIыгъэп, ухъумакIохэр цыхьэшIэгъоу ешIагъэх.
«Урожаир» «Дорожникым» текIуагъ. Денис Крыловым хъагъэм Iэгуаор зэ ридзагъ.

ЧIыпIэхэр

1. «Ошъутен» — 12
2. «Урожай» — 10
3. «ЧIыгушъхь» — 10
4. «Фыщт» — 6
5. «Картонтара» — 6
6. МФОК – 3
7. «Спортмастер» — 0
8. «Дорожник» — 0.
«Урожаим» иешIакIоу Денис Крыловым къэлапчъэм Iэгуаор гъогогъуи 7 дидзагъ. А. Винниковыр ятIонэрэ чIыпIэм щыI – гъогогъуи 6.

ЯтIонэрэ купыр

Зэтэгъапшэх
1. «Волховец» — 9
2. «Самбырныгъ» — 9
3. «Спортмастер-2» — 9
4. «Кавказ» — 6
5. «Ошъутен-2» — 6
6. «Спортмастер» — 3
7. «Делотехника» — 3
8. «Арсенал» — 0
9. «Факел» — 0.

Ящэнэрэ купым хэт командэхэр псэупIэу Тульскэм, спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» ащызэнэкъокъух. ЗэхэщэкIо купым хэтэу Пэнэшъу Мыхьамодэ тызэрэщигъэгъозагъэу, зэIукIэгъу­хэр гъэшIэгъонэу макIох, ешIэгъухэм нэбгырабэ яплъы.

Я 5-рэ ешIэгъухэр

«Дорожник» — «Фыщт»
«Спортмастер» — «ЧIыгушъхь»
МФОК – «Урожай»
«Ошъутен» — «Картонтара».

Апэрэ ешIэгъур стадионэу «Юностым» пчэдыжьым сыхьатыр 10-м щырагъэжьэщт. Стадионыр къушъхьэ лъапэм щыт, жьыр щыкъабз, шхапIэ къыщызэIуахыгъ. Зызыгъэпсэфы, псауныгъэр зы­гъэ­пытэ зышIоигъохэр зэхэщакIохэм рагъэблагъэх.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый.