КIэлэцIыкIу IыгъыпIитIум ягъэпсын

Къутырэу Гавердовскэм ыкIи станицэу Ханскэм кIэлэцIыкIу IыгъыпIэу ащашIыхэрэм афэгъэхьыгъэу дэкIыгъо зэхэсыгъо Мыекъуапэ имэрэу Андрей Гетмановым бэмышIэу зэхищагъ. Непэрэ мафэм ехъулIэу псэуалъэхэм акIоцI илъ IофшIэнхэр ыкIэм фэкIуагъэх, ящыкIэгъэщтхэр ачIагъэуцох. Шъугу къэтэгъэкIыжьы, Гавердовскэм — нэбгыри 120-рэ, Ханскэм — 240-рэ зычIэ­фэщт учреждениех ащашIыхэрэр.

КъыткIэхъухьэрэ ныбжьыкIэхэм хэ­хъоныгъэ ашIыныр АР-м и ЛIышъхьэ анахьэу ынаIэ зытыригъэтырэ лъэныкъо­хэм зэращыщыр Андрей Гетмановым къыхигъэщыгъ. Псэуалъэхэм яшIын зэрэкIорэр республикэм и ЛIышъхьэ зэригъэлъэгъугъ ыкIи IофшIэнхэр зэрифэшъуашэу агъэцакIэхэзэ, инфаструктурэм иIофыгъохэр зэхафынэу пшъэрылъ афигъэуцугъ.

Къыхэгъэщыгъэн фае джырэ уахътэм Мыекъуапэ иурамхэу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм ыкIи Михайловым кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэр зэращашIыхэрэр. Лъэпкъ проектэу «Гъэсэныгъ» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу урамэу «12 Марта» зыфаIорэм нэбгырэ 1100-рэ зычIэфэщт, къатищэу зэтет, станицэу Ханскэм нэбгырэ 250-рэ зыщеджэщт гурыт еджапIэхэр ащашIых.

АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат иIэпыIэгъукIэ «Содействие созданию новых мест в общеобразовательных организациях» зыфиIорэ лъэныкъомкIэ федеральнэ проектэу «Современная школа» зыцIэм Мыекъуапэ хэхьагъ. Проектым къыдыхэлъытагъэу къатIупщыгъэ мылъкур еджапIэхэм яшIын, ахэм материальнэ-техническэ лъэныкъомкIэ ящыкIагъэр ягъэгъотыгъэным афэIорышIэщт. Мыщ зэрэхэлажьэхэрэм ишIуа­гъэкIэ, 2024-рэ илъэсым ехъулIэу Мые­къуапэ гъэсэныгъэм иорганизациеу дэтхэм чIыпIэ 2450-рэ кIэу къахэхъощт, ятIонэрэ сменэу еджэхэрэм япчъагъэ зэхапшIэу къыщыкIэщт.

(Тикорр.).