КъумпIыл Мурат зипэщэ лIыкIо купыр Иорданием кIонэу зэрэхъугъэр

Иорданием и Пачъыхьэу я II-рэ Абдалла иегъэблагъэкIэ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зипэщэ лIыкIо купыр Иордан Хашимит Королевствэм кIонэу хъугъэ. МэфитIум кIогъэ Iофтхьабзэм пшъэрылъ шъхьаIэу иIагъэр экономикэ ыкIи гуманитар зэпхыныгъэхэр гъэпытэгъэнхэр ары.

Адыгеим илIыкIохэр Иорданием и Пачъыхьэу я II-рэ Абдалла IукIагъэх, Па­чъыхьэм дэжь щызэхащэгъэ Черкесскэ советым ипащэхэм, мы къэралыгъом ибизнесменхэм, адыгэ диаспорэм зэдэгущыIэгъухэр адыряIагъэх.

ДэкIыгъо Iофтхьабзэм пэублэ фэхъугъ АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ Урысые Федерацием и Чрезвычайнэ ыкIи Полномочнэ ЛIыкIоу Иорданием щыIэ Глеб Десятниковымрэ зэIукIэгъоу зэдыряIа­гъэр.

КъэралыгъуитIум язэфыщытыкIэхэм хэхъоныгъэхэр ашIынхэм фытегъэпсыхьэгъэ зэзэгъы­ныгъэу УФ-м и Президентэу Владимир Путинымрэ Иорданием и Пачъыхьэу я II-рэ Абдалларэ зэдашIыгъэм къыкIэлъыкIоу Адыгеимрэ Иорданиемрэ зэгурыIоныгъэу, ныбджэгъуныгъэу азыфагу илъыр гъэпытэгъэным мэхьанэшхо иIэу лъэныкъохэм алъытагъ.

Глеб Десятниковым къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, шъолъыр мэхьанэ зиIэхэ зэфыщытыкIэхэм ыкIи Иорданием ичеркес диаспорэ зэпхыныгъэу дыряIэм заушъомбгъуным мэхьанэшхо иI, мыщ фэдэ екIолIакIэм ишIуа­гъэкIэ къэралыгъуитIум азыфагу илъ зэгурыIоныгъэр нахь пытэ мэхъу.

Адыгеим и ЛIышъхьэ IофшIэгъу дэкIыгъом изэхэщэнкIэ IэпыIэгъу къафэхъугъэ УФ-м и Посольствэ фэрэзагъ, Урысыемрэ Иорданиемрэ лъэныкъо пстэумкIи язэпхыныгъэ зи­ушъом­бгъунымкIэ адыгэ диаспорэм амалэу къытырэр гъэфедэгъэным мэхьанэшхо иIэу къыхигъэщыгъ.

— Урысыем исубъектэу щыт Адыгеим инвестициехэмкIэ амалышIоу IэкIэлъхэр ыгъэфедэнхэм фэхьазыр, ащ дакIоу лъэныкъохэм язэфыщытыкIэхэр гъэпытэгъэнхэм иIахьышIу хишIыхьаным, экономикэ ыкIи гуманитар проектхэр щыIэныгъэм щыпхырыщыгъэнхэм пылъыщт. Мыщ дэжьым адыгэ диаспорэм Iоф зэрэдатшIэрэм ишIуагъэкIэ Урысыемрэ Иорданиемрэ язэпхыныгъэ нахь зиушъомбгъущт, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Тхьаркъохъо Адам.