Культурэм и Унэ анахь дэгъур

Адыгэ Республикэм илъэси 5 хъугъэу шъо­лъыр зэнэкъокъоу «куль­турэм и Унэ анахь дэгъур» зыфиIорэр щы­зэхащэ. Тыгъэгъазэм и 11-м Тэхъутэ­мыкъое районымкIэ къуаджэу Афыпсыпэ лъэпкъ культурэмкIэ и Гупчэ зэнэкъокъумкIэ 2019-рэ илъэсым зэфэ­хьысыжьхэр зыщыфашIыгъэ мэфэкIыр щыIагъ.

Зигъо Iофтхьабзэм АР-м культурэмкIэ иминистрэ игуа­дзэу А. ШъэуапцIэкъор ыкIи отделым ипащэу Л. Ацумыжъыр хэлэжьагъэх.

Мы илъэсым зэнэкъокъум муниципальнэ образование­хэмкIэ культурэ учреждениеу
7 хэлэжьагъ. Жюрим хэтхэм апашъхьэ пшъэрылъ гъэнэфагъэ итыгъ шапхъэхэу щыIэхэм ялъытыгъэу анахь клуб дэгъур къыхэгъэщыгъэныр. Ащ пае къыдалъытэнхэ фэягъэ гъэпсыкIэ-шIыкIэу зэрэзэхэщагъэхэр: коллективхэу яIэхэр, ахэм «народный» е «образцовый» зыфиIохэрэ щытхъуцIэхэр зиIэу ахэтхэр, лъэныкъо зэфэшъхьаф­хэу Iоф зыдашIэхэрэр, инновационнэ шъошэ-амалхэр зэра­гъэфедэхэрэр, IофшIэкIэ шап­хъэхэу аIэкIэлъхэр ыкIи ныбжь зэфэшъхьаф зиIэхэм Iоф зэрадашIэрэр.

Я V-рэ шъолъыр зэнэкъокъоу «2019-рэ илъэсымкIэ культурэм и Унэ анахь дэгъу» зы­фиIорэм текIоныгъэр къы­щы­дэзыхы­гъэхэм шъуащытэгъэ­гъуазэ:

Апэрэ шъуашэр зиIэ дипломым илауреат хъугъэ къуаджэу Афыпсыпэ лъэпкъ культурэм и Гупчэу дэтыр, Iэшъхьэтетыр Жэнэ Асият Байзэт ыпхъур ары.

ЯтIонэрэ шъуашэр зиIэ дип­ломыр афагъэшъошагъ Мые­къо­пэ районымкIэ лъэпкъ куль­­­турэм и Гупчэ, пащэр Ольга Золотаревар ыкIи Кощхьэблэ районымкIэ лъэпкъ культурэм игупчэ, директорыр Кобл Заремэ Аюбэ ыпхъур.

Ящэнэрэ шъуашэр зиIэ дип­ломым илауреат хъугъэ Теуцожь районымкIэ къуаджэу Аскъэлае культурэмкIэ и Унэфилиалэу N 5-р, пащэр Тыгъужъ Азэмат Казбек ыкъор.

Адыгэ Республикэм культурэмкIэ иIофышIэхэм япроф­союз ишIухьафтын шъхьаIэ Iофым чаныгъэ-гуетыныгъэу фы­риIэм пае Шэуджэн районым лъэпкъ культурэмкIэ и Гупчэ ипащэу Дзыбэ Саидэ Руслъан ыпхъум ратыгъ.

ЧIыпIэ гъэIорышIапIэм иорганхэм зэпхыныгъэ пытэ адыряIэу, яIофшIэпIэ чIыпIэ зэрагъэкъабзэу, зэрагъэкIэракIэу, зэрэфэсакъхэрэм пае культурэ-зыгъэпсэфыпIэ гупчэу, Красногвардейскэ районымкIэ, къуаджэу Хьатикъуае культурэм и Унэу дэтыр хагъэунэфыкIыгъ, Iэшъхьэтетыр БжьэшIо Сар Мыхьамодэ ыпхъур.

ЦIыфэу къафакIохэрэм яшIоигъоныгъэхэр къыдалъытэхэзэ, культурэ IофшIэныр чанэу, гъэ­шIэгъонэу зэрагъэпсырэм пае Джэджэ районымкIэ станицэу Дондуковскэм лъэпкъ культурэм и гупчэ къыхагъэщыгъ, Iэшъхьэ­тетыр Наталья Подцуевар.

(Тикорр.).