Иорданием и Пачъыхьэ IукIагъэх

Иорданием и Пачъыхьэу я II-рэ Абдалла Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зипэщэ лIыкIо купыр ордэунэу «Аль Хуссейн» зыфиIорэм щыригъэблэгъагъэх. Ащ хэлэжьагъ УФ-м и Чрезвычайнэ ыкIи Полномочнэ ЛIыкIоу Иорданием щыIэ Глеб Десятниковыр.

Иорданием и Пачъыхьэрэ Адыгеим и ЛIышъхьэрэ язэIу­кIэгъу черкес гвардием икъэрэгъулэ ишIуфэскIэ къызэIухыгъэ хъугъэ.

Урысые-иордан зэфыщытыкIэхэр гъэпытэгъэнхэм, мыщ дэжьым черкес диаспорэм амалэу къытыхэрэр гъэфе­дэгъэнхэм мэхьанэшхо зэриIэр я II-рэ Абдалла къыхигъэщыгъ.

— УФ-м и Президентэу Владимир Путиным зэгурыIоныгъэ дытиIэу Iоф зэрэзэдатшIэрэм ишIуагъэкIэ Урысыемрэ Иорданиемрэ бэшIагъэу зэдыряIэ зэфыщытыкIэ дэгъухэр непи лъытэгъэкIуатэх, хэхъоныгъэхэр тэшIых, — къыIуагъ Иорданием и Пачъыхьэ.

IофшIэгъу ыкIи ныбджэгъу зэфыщытыкIэхэр Адыгеим дыряIэнхэм, ахэр гъэпытэгъэнхэм зэрэфэхьазырхэр я II-рэ Аб­далла къыхигъэщыгъ. Къэралыгъом ищыIэкIэ-псэукIэ адыгэ диаспорэм чIыпIэшхо зэрэщиубытырэр, IэкIыбым щыпсэухэрэ черкесхэм ялъэпкъ культурэ, ятарихъ къэухъумэгъэнхэм мэхьанэшхо иIэу хигъэунэфыкIыгъ. Республикэм и ЛIышъхьэ дыриIэгъэ зэIукIэгъум ишIуа­гъэкIэ экономикэ ыкIи культурнэ зэпхыныгъэу Адыгеим дыряIэр джыри нахь лъэгэпIэ инхэм анэсын зэрилъэкIыщтым ицыхьэ зэрэтелъыр Пачъыхьэм къыIуагъ.
Республикэм илIыкIо куп да­хэу, фэбэныгъэ хэлъэу къызэрэпэгъокIыгъэхэм фэшI Иорданием и Пачъыхьэ зэрэфэразэр Адыгеим и ЛIышъхьэ къыхигъэ­щыгъ. Адыгэ диаспорэм къэралыгъом IэпыIэгъу зэрэщигъотырэм осэшIу фишIыгъ.

— УФ-м и Посольствэу Иорданием щыIэм, ащ и ЛIыкIоу Глеб Десятниковым яIэпыIэгъукIэ тызэIукIэн зэрэтлъэкIыгъэм лъэшэу сырыраз. Иорданием и Посольствэу Урысыем щыIэм, къэралы­гъом и ЛIыкIоу Амджада Оде Адайле Iофтхьабзэм изэхэщэнкIэ яшIогъэшхо къагъэ­кIуагъ. Ти­къэралыгъуитIу зэфыщытыкIэ дэгъухэр зэрэзэдыряIэм, цыхьэ зэрэзэ­фа­шIыжьырэм а пстэури ишы­хьат, — къыIуагъ Адыгеим и ЛIышъхьэ.

КъумпIыл Мурат къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, илъэс пчъагъэм къыкIоцI Иорданиемрэ Урысыемрэ дипломатическэ, гуманитар ыкIи IофшIэн зэфыщытыкIэ пытэу яIэ хъугъэхэм яшIуа­гъэкIэ ахэм яшъолъырхэми язэп­хыныгъэ агъэпытэн амал аIэ­кIэлъ мэхъу.

Общественнэ организациехэм, культурэм алъэныкъокIэ Иорданием щыпсэухэрэ тилъэп­къэгъухэм IэпыIэгъу афэхъугъэ­ным фытегъэпсыхьэгъэ Iоф­шIэнэу агъэцакIэрэм респуб­ликэм ипащэ къытегущыIагъ.

— Къэралыгъор къыхэмылажьэу мы пстэури зэшIохыгъэ хъун зэримылъэкIыщтыр дэгъоу къыдгурэIо. Мыщ фэдэ фыщытыкIэр апэрэ Абдалла ипачъыхьэгъу илъэсхэм къащегъэжьагъэу щыI, непи ар о лъыогъэкIуатэ, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат Пачъыхьэм зыфигъазэзэ.

Иорданиемрэ Адыгеимрэ лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ язэпхыныгъэ агъэпытэн амал зэрэщыIэр зэдэгущыIэгъум къы­щаIуагъ. ЗэIукIэгъум илъэхъан зэзэгъыныгъэхэу зэдашIыгъэхэм тапэкIэ шIогъэшхо къатыным зэрэщыгугъыхэрэр къыхагъэ­щыгъ.

Тхьаркъохъо Адам.