Адыгеир ягупч

Урысыем дзюдомкIэ и Кубок къыдэхыгъэным фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъу тыгъэгъазэм и 13 – 15-м Адыгэ къэралыгъо университетым испорт Унэшхоу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм щыкIуагъ.

Хэгъэгум ишъолъыр 59-мэ ябэнэкIо 435-рэ Мыекъуапэ щызэIукIагъ. Хъулъфыгъэ 300, бзылъфыгъи 135-рэ алырэгъум щызэнэкъокъугъ. Калининград, Ленинград, Москва хэкухэр, Хабаровскэ краир, Челябинскэ, Сахалин хэкухэр, фэшъхьафхэри Адыгэ Республикэм къэкIуагъэх. Къыблэм, Темыр Кавказым ябэнакIохэр дгъэшIагъохэрэп, ахэр бэрэ Мыекъуапэ щытэлъэгъух.

СпортымкIэ дунэе класс зиIэ бэнэкIуи 10, спортымкIэ мас­терхэр бэ хъухэу Адыгеим щызэнэкъокъугъэх. Адыгэ Респуб­ликэм ихэшыпыкIыгъэ хъулъфыгъэ командэ апэрэ чIыпIэр къыди­хыгъ. Чэчэным илIыкIохэр ятIо­нэрэх, Дагъыстан щыщхэр ящэ­нэрэх. Тюмень хэкур, Темыр Осетиер — Аланиер, Ставрополь краир, Кемерово хэкур тибэна­кIохэм ауж итых.

Ордэн зэшхэм дышъэр агъэшIэты

Ащ фэдэ гушIуагъо зэшхэм зэдагощэу бэрэ къыхэкIырэп. Ордэн Андзаур Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ хэт, килограмм 66-м нэс къэзыщэчыхэрэм якуп щыбэнагъ. Дышъэм фэгъэхьыгъэ зэIукIэгъур къызэрыкIоу щыты­гъэп, текIоныгъэр къыдэзыхыщтыр къэшIэгъоягъ. Кемерово къикIыгъэ Георгий Карапетян гугъэр чIимынэу ыпэкIэ къилъыщтыгъ. А. Ордэныр кIэух нэгъэ­упIэпIэ­гъухэм нахь чанэу бэнагъэ, осэшI­хэм ар къыхагъэщи, ды­шъэр къыфагъэшъошагъ.

Ордэн Андзаур ышнахьыкIэу Заур кг 81-м нэс къэзыщэчыхэрэм янэкъокъугъ. Зы мафэм алырэгъум бэнэгъуи 6 — 7 щыуиIэныр IэшIэхэп. Ордэн зэшхэм ар дэгъоу къагурыIозэ республикэм щыкIорэ зэнэкъокъум зыфа­гъэхьазырыгъ.

Москва щыщ бэнакIоу Георгий Елбакиевым Ордэн Заур фи­налым щытекIуагъ, апэрэ чIыпIэр къыдихыгъ. Зэшхэм ядышъэ медальхэр агъэшIэтыхэзэ пчэгум къихьагъэх, яныбджэгъухэр, спорт еджапIэм зыщызыгъа­сэхэрэр, тренерхэр къафэгу­шIуагъэх.

— Лъэшэу тафэраз залым чIэсхэу Iэгу къытфытеощты­гъэхэм, къытфэгумэкIыгъэхэм, титренерхэм, кIэлэегъаджэхэм, — къытаIуагъ Ордэн зэшхэу Андзауррэ Зауррэ.

Датхъужъ Алый, кг 90-рэ джэрзыр къыхьыгъ. Нарт шъаом бэнэгъу къинхэр иIагъэх. Урал испортсменэу Алихъан Цегоевыр ятIонэрэ зэIукIэгъум къызыщытекIом, А. Датхъужъым ыгу ыгъэкIодыгъэп. Санкт-Петербург, Москва, фэшъхьафхэм ябэ­на­кIохэм атекIуагъ. Свердлов хэкум къикIыгъэ Е. Назировым кIэух зэIукIэгъур къышIуихьи, джэрзыр къыфагъэшъошагъ.

ТшIогъэшIэгъоныр Пщыжъхьаблэ щапIугъэхэ Ордэн зэшхэу Андзаур ыкIи Заур, Датхъужъ Алый зы зэнэкъокъум хэлажьэхи, медальхэр къызэрахьыгъэхэр ары. Нэджыкъо Руслъан нарт шъаохэм яапэрэ тренер. Мы уахътэм тибэнакIохэр тренер цIэрыIоу Беданыкъо Рэмэзанэ егъасэх, спортышхом хищагъэхэу лъэгапIэхэм афэкIох.

Мерэм Дамир, кг 60, Тао Адам, кг 66-рэ, Къуижъ Бислъан, кг 73-рэ, ШъэоцIыкIу Айдэмыр, кг 81-рэ, Анна Юшковам, кг 78-м къехъу, ятфэнэрэ чIыпIэхэр къы­дахыгъэх. ТибэнакIохэр медальхэм апэблэгъагъэх, гуетыныгъэ ахэлъэу зэIукIэгъухэм ахэлэжьагъэх, ау ягухэлъхэр къадэхъугъэп, батыр къызэрыкIохэп зыIукIа­гъэхэр.

Зэфэхьысыжьхэр

Мыекъопэ бэнэпIэ еджапIэм лъапсэ фэзышIыгъэ тренер цIэ­рыIоу Кобл Якъубэ къызыхъугъэр илъэс 80 зэрэхъурэм фэгъэхьы­гъэу Урысыем и Кубок икъыдэхынкIэ фэгъэхьыгъэ зэнэкъо­къур Адыгэ къэралыгъо университетым щызэхащагъ. Урысыем, дунаим ащызэлъашIэхэрэ тренерхэр, спортсменхэр Мыекъуапэ щыт­лъэгъугъэх.

— Тиспортсменхэм зэнэкъо­къум гъэхъагъэу щашIыгъэр Кобл Якъубэ фагъэхьы. Тренер цIэры­Iом ыгу къытемыожьырэми, иIоф­шIагъэкIэ непи къытхэтэу тэлъытэ, тэгъэлъапIэ, — къытиIуагъ Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу, Адыгеим дзюдомкIэ ихэшыпыкIыгъэ командэ итренер шъхьаIэу, республикэм дзюдомкIэ испорт еджапIэу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм ипащэу Бастэ Сэлым. — Тхьаегъэпсэух Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, нэмыкIхэу зэхэщэн IофхэмкIэ IэпыIэгъу къытфэхъугъэхэр.

— Дунаим щашIэрэ «Налмэсыр» къытфэшъуагъ, спорт зэукIэгъухэр алырэгъум дэгъоу щыкIуа­гъэх. Кубокым икъыдэхын бэнэкIо 435-рэ хэлэжьагъ, ащ фэдиз спортсмен зэнэкъокъум щызэIукIэу зыкIи къыхэкIыгъэп. Урысыем дзюдомкIэ и Федерацие, Адыгеим ипащэхэм, зэкIэ къыдгоуцуагъэхэм тафэраз. Кобл Якъубэ ишIушIагъэ гъашIэм хэ­кIокIэщтэп, — къытиIуагъ зэнэкъо­къум исудья шъхьаIэу, Санкт-Петербург илIыкIоу Артем Ильиным.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый.
Сурэтхэм арытхэр Ордэн Заур; Ордэн Андзаур, (сэмэгумкIэ щыт), мэбанэ; зэшхэм афэгушIох.