Мыекъуапэ игъэкIотыгъэу щэкIо

Урысыем дзюдомкIэ и Кубок къыдэхыгъэным фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъу Адыгэ республикэ спорт Унэшхоу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм щэкIо.

Я ХХ-рэ лIэшIэгъум хэгъэгум дзюдомкIэ итренер анахь дэ­гъоу, кIэлэегъэджэ шIэныгъэ­хэмкIэ докторэу, СССР-м изаслуженнэ тренерэу Кобл Якъубэ къытхэтыгъэмэ, ыныбжь ты­гъэгъазэм и 27-м илъэс 80 хъу­щтыгъэ. ЗэхэщакIохэм ар къыдалъыти, зэIукIэгъур Мые­къуапэ щагъэкIонэу рахъухьагъ.

— Хэгъэгум дзюдомкIэ и Кубок къыдэхыгъэным бэнэкIо 430-м нахьыбэ хэлажьэ. Ащ фэдиз спортсмен зэнэкъокъум къекIуалIэу зыкIи къыхэкIыгъэп. Мыекъуапэ ибэнэпIэ еджа­пIэ лъапсэ фэзышIыгъэ Кобл Якъубэ лъытэныгъэ ин фэтэшIы. Ащ иIофшIакIэ гъашIэм хэкIокIэщтэп. Тигуапэу Адыгэ Республикэм тыкъэкIуагъ, спорт зэIукIэгъухэм мэхьэнэ ин ятэты, — къытиIуагъ зэнэкъокъум исудья шъхьаIэу, Санкт-Петербург щыщэу Артем Ильиным.

Архангельскэ, Белгород, Во­ронеж, Москва, Смоленскэ, Самарэ, Ульяновскэ, Липецкэ, Ле­нинград, Ростов хэкухэм, Къы­рым, Мордовием, Башкортостан, Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Къэрэщэе-Щэрджэсым, Краснодар ыкIи Ставрополь крайхэм, Адыгеим, фэшъхьафхэм яспортсменхэр алырэгъум щызэбэных.

Олимпиадэ джэгунхэм, дунаим дзюдомкIэ дышъэр къащызы­хьыгъэ Владимир Невзоровыр, спортышхом щыцIэрыIохэу Емыж Арамбый, Лъэцэр Хьазрэт, КIуае Хьазрэт, Арсен Галстян, Тао Хьа­санбый, нэмыкIхэм Мыекъопэ бэнэпIэ еджапIэм зыщагъэсагъ. Олимпиадэ джэгунхэм апэрэ чIыпIэр къащызыхьыгъэ Мудрэнэ Бислъан, Урысыем и Кубок дзюдомкIэ къыдэзыхыгъэ Тулпэрэ Айдэмыр, Урысыем ихэшы­пыкIыгъэ командэ хэтэу Ордэн Андзаур, фэшъхьафхэри дунэе, хэгъэгу зэIукIэгъухэм непи ащы­тэлъэгъух.

Тыгъуасэ зэIукIэгъухэм ахэлэжьагъэх Ордэн Андзаур, Ульяна Ткаченкэр, нэмыкIхэри. Апэрэ бэнэгъур У. Ткаченкэм дахэу къыхьыгъ. Ордэн Андзаур «къабзэу» апэрэ зэIукIэгъум текIо­ныгъэр къыщыдихыгъ.

— Калининград, Ленинград хэкухэм къащыублагъэу КъокIыпIэ Чыжьэм нэс къарыкIыгъэхэр зэнэкъокъум щызэбэных, — къы­тиIуагъ Адыгэ Республикэм дзюдомкIэ испорт еджапIэу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм ипащэу, Адыгеим изаслуженнэ тренерэу Бастэ Сэлымэ. — Кубокым икъы­дэхын щызэIукIагъэхэм заушэтынымкIэ амалышIухэр яIэх.

Адыгеим щыщ тренерхэу Джон Липаридзе, Беданыкъо Байзэт, ШъэоцIыкIу Рустам гущыIэгъу та­фэхъугъ. Хэгъэгум ибэнэкIо цIэрыIохэр Мыекъуапэ зэрэщызэIукIагъэхэм тренерхэр ыгъэгушIуагъэх. Адыгэ Республикэм ищытхъу спортышхом зэрэщаIэтырэм егъэгушхох.

Шэмбэтым килограмм 73-рэ, 81-рэ къэзыщэчырэ кIалэхэр, кг 57-рэ, 63-рэ зионтэгъугъэ пшъа­шъэхэр зэнэкъокъущтых. Тыгъэгъазэм и 15-м кг 90-рэ, 100, 100-м къехъухэрэр зэбэныщтых, пшъашъэхэри алырэгъум щызэIукIэщтых.

ТибэнакIохэу гущыIэгъу тызыфэхъугъэхэм къызэрэтаIуагъэу, зэнэкъокъум дэгъоу зыфагъэхьазырыгъ, гъэхъагъэхэр ашIынхэ ямурад.

Урысыем и Къэралыгъо Думэ идепутатэу Хьасанэкъо Мурат къызэрэтиIуагъэу, спорт псэолъэ дэгъухэр зэрэтиIэхэм ишIуагъэкIэ хэгъэгу зэнэкъокъухэр Адыгеим нахьыбэрэ щызэхащэхэу фежьагъэх.

СатыушIхэм яIофыгъохэри дэгъоу зэхащагъэх, цIыфхэм загъэ­псэфыным фэшI амалышIухэр яIэх.

Сурэтхэм арытхэр: зэнэкъо­къум исудья шъхьаIэу Артем Ильиныр; Ульяна Ткаченкэр (джабгъумкIэ щыт) алырэгъум щэбанэ.

ЕМТIылъ Нурбый.