Мин 50-м нахь мымакIэу

Урысые Федерацием и Общественнэ палатэ испециалистхэм ушэ­тынэу ашIыгъэхэм ахагъэлэжьэгъэ цIыфхэм азыщанэ фэдизым Iоф зышIэхэрэм ялэжьапкIэ сомэ мин 50-м къыщыкIэн зэрэфэмыер къы­хагъэщыгъ.

Палатэм иэкспертхэми уплъэ­кIунхэу «Социальное неравенст­во в современном российском обществе и пути его преодоления» зыфиIоу рагъэкIокIыгъэми ар къыгъэшъыпкъэжьыгъ. ЦIы­фэу зэупчIыгъэхэм япроцент 35-м лэжьакIохэм сомэ мин 50-м нахь мымакIэу, процент 31-м — 40 — 50, процент 20-м — мин 30 — 40, проценти 10-м — мин 21 — 30 мазэ къэс къаратымэ афикъунэу алъытагъ.

Джырэ лъэхъаным тикъэралыгъо лэжьакIохэм гурытымкIэ сомэ мин 47,5-рэ къыщаратэу, ащ хьакъулахьхэр зыхагъэкIыжьхэкIэ мин 34-рэ яунэ рахьажьэу ары къызэрэщалъытэрэр. Iофыр зытетым ар пэчыжь. ЗилэжьапкIэ цIыкIур бэдэд.

УплъэкIунхэми къагъэлъэ­гъуагъ цIыфэу Iоф зышIэхэрэм азыныкъо нахьыбэм ялэжьапкIэ зэрэцIыкIум къыхэкIэу зэфэмыдэны­гъэм зэрэфакIохэрэр, ежь цIыф­хэри ащ зэригъэцIыкIухэ­рэр.

Ушэтынхэм къахагъэлэжьагъэхэм хагъэунэфыкIыгъ ахъщэу къаратырэр зэрафимыкъурэм къыхэкIэу игъом зэIэзэжьынхэ зэрамылъэкIырэр, санаториехэм илъэс пчъагъэхэм зэрэмыкIохэ­рэр, организмэм ищыкIэгъэ ыкIи зишIуагъэ къэкIощт шхынхэр къызэрамыщэфышъухэрэр, ясабыйхэр рагъэджэнхэ зэрамы­лъэкIырэр. Джащ фэдэу иунагъо игъусэу зыгъэпсэфакIо зэрэ­мыкIохэрэр, IэкIыб хэгъэгухэм зы­къащаплъыхьанэу амал зэрямыIэр, нэмыкIхэри къаIуагъэх.

ЦIыфхэр зэфэдэнхэм ыкIи зэфагъэдэнхэм пае тхьамыкIэу псэухэрэмрэ зигъот инхэмрэ зэгурыIонхэм ыкIи нахь зэпэ­благъэ хъунхэм афэшI зишIуагъэ къэкIонэу алъытэрэр къэралыгъо закъор ары. Ащ иамалхэмрэ илъэкIырэ рихьылIэмэ, Iофы­гъор гъэцэкIагъэ хъунэу мэгугъэх.

Ушэтынхэр шэкIогъум и 19-м къыщегъэжьагъэу тыгъэгъазэм и 6-м нэс кIуагъэх. Ахэм ахэлэ­жьэгъэ хъулъфыгъэхэмрэ бзылъфыгъэхэмрэ япчъагъэкIэ зэфэ­дэх. Общественнэ палатэр мы Iофыгъом фежьагъэмэ, цIыфхэм ялэжьапкIэ къэкIорэ илъэсым къаIэтынэу тыгугъэщт.

Шъаукъо Аслъангуащ.