Зэнэкъокъум шъухэлажь

Урысые шъхьэихыгъэ проектэу «Цех драматургов» зыфиIорэм диштэу очнэ ыкIи заочнэ шIыкIэм тетэу рагъэ­кIокIыщт драматургическэ семинархэм ахэлажьэ зышIоигъохэм апае зэнэкъокъу зэхащэ.

Проектым гухэлъ шъхьаIэу иIэр театрэшхохэм Iоф адэзышIэн зылъэкIыщт автор ныбжьыкIэхэу сэнаущыгъэ зыхэлъхэр къы­хэгъэщыгъэнхэр ыкIи ахэр егъэджэгъэнхэр ары.

Зэнэкъокъум хэлажьэ зышIоигъохэм ялъэIу тхылъхэр тыгъэгъазэм и 1-м къыщыублагъэу мэзаем и 1-м нэс аштэщтых. Ащ хэлэжьэн зылъэкIыщтхэр Урысыем щыщ тхэкIо ныбжьыкIэхэу илъэс 40-м зыныбжь нэмысыгъэхэр ары. УрысыбзэкIэ тхыгъэ пьесэхэу (инсценировкэхэр хэмытхэу) ыпэкIэ зыми щамыгъэуцугъэхэр ары зэнэкъокъум къырахьылIэнхэу щытхэр.

Жюрим Москварэ Московскэ хэкумрэ ащыщ авторхэм яIофшIэгъи 10, нэмыкI регионхэм ащыпсэухэрэм яеу IофшIэгъи 5 къахихыщт. ЗиIофшIагъэ къыхахыхэрэр очнэ ыкIи заочнэ шIыкIэм тетэу кIощт семинархэм ыпкIэ хэмылъэу ащеджэнхэ алъэкIыщт. Драматургхэу О. Михайловамрэ Е. Исаевамрэ семинархэр зэхащэхэзэ ашIыщт.

2020-рэ илъэсым гъэтхапэм и 1-м къыщегъэжьагъэу бжыхьэм нэс еджэнхэу кIощтых.

Анахь пьесэ дэгъоу къыхахыхэрэр М. Горькэм ыцIэкIэ щыт МХАТ-м щыкIощт фестивалым къыщагъэлъэгъощтых. Анахь пьесэ дэгъуи 3-мэ яавторхэм сомэ мин 800 грантэу аратыщт. Москва е нэмыкI шъолъырхэм ятеатрэхэм спектаклэр ащагъэ­уцунымкIэ ар къашъхьапэщт.

Проектым къыдилъытэрэ лъэныкъохэм ягъэцэкIэн фэгъэзагъэр Фондэу «Преображениер» ары, ащ деIэщтых президент грантхэмкIэ Фондыр, М. Горькэм ыцIэкIэ щыт МХАТ-р, ГИТИС-р, Ф. Волковым ыцIэкIэ щыт Урысые къэралыгъо академическэ театрэр.

Зэнэкъокъум фэгъэхьыгъэр зэкIэ сайтэу httр://сivitаs – drаmа.ru ижъугъотэщт.