Зэныбджэгъуныгъэр гъэпытэгъэныр

Адыгеимрэ Краснодар краимрэ ащыпсэурэ лъэпкъ зэфэшъхьафхэм азыфагу зэгурыIоныгъэу, ныбджэгъуныгъэу илъыр гъэпытэгъэныр ары зыфэгъэхьыгъагъэр АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм идепутатхэмрэ Пшызэ къэралыгъо университетым ыкIи культурэмкIэ шIэныгъэ-творческэ Гупчэу «Пшызэ къэзэкъ хорыр» зыфиIорэм ялIыкIохэмрэ зэIукIэгъоу зэдыряIагъэр.

Шъолъыр ыкIи муниципальнэ хэбзэ органхэм, Адыгэ Хасэм, къэндзалхэм яобществэу «Дуслык», славянхэм я Союз, Пшызэ шъолъыр икъэзэкъыдзэ и Мыекъопэ отдел ялIыкIохэр, гуманитар ушэтынхэмкIэ Адыгэ республикэ институтэу Т. М. КIэращэм ыцIэ зыхьырэм ишIэныгъэлэжьхэр ащ хэлэжьагъэх. Iофтхьабзэр зэрищагъ социальнэ политикэмкIэ, унагъом иIофхэмкIэ, псауныгъэм икъэухъумэнкIэ ыкIи культурэмкIэ Парламентым икомитет ипащэу Евгений Саловым.

Пшызэ къэралыгъо университетымрэ «Пшызэ къэзэкъ хорыр» зыфиIорэ Гупчэмрэ научнэ-ушэтын проектэу агъэ­хьазырыгъэмкIэ УФ-м и Президент игрант къырахыгъ. «Земля и соседи: изучение и популяризация добрососедских отношений народов Краснодарского края и Республики Адыгея» ащ зэреджагъэхэр. Мы проектыр ары зэIукIэгъум ушъхьагъу шъхьаIэ фэхъугъэр.

АР-м и ЛIышъхьэ ыкIи Адыгеим и Парламент идепутатхэм ацIэкIэ шIуфэс хьакIэхэм къарихыгъ ащ и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм. Проектым Президентым игрант къызэрэрихыгъэм ар игъо дэдэу зэрэщытыр, лъэпкъ зэфэшъхьафыбэу тикъэралыгъо щыпсэухэрэм зыкIыныгъэу ахэлъыр къэухъумэгъэнымкIэ ыкIи гъэпытэгъэнымкIэ мэхьэнэ ин зэриIэр къызэриушыхьатырэм ащ къыкIигъэтхъыгъ.

— Адыгеимрэ Пшызэ шъолъыррэ лъэпкъ зэфэшъхьафэу арысхэм ныбджэгъуныгъэ, культурнэ ыкIи экономическэ зэпхыныгъэ азыфагу илъэу илъэсыбэ хъугъэу зэдэпсэух, — къыIуагъ Владимир Нарожнэм. – Лъэпкъ ыкIи дин зэфыщытыкIэхэм алъэныкъокIэ зэгурыIоныгъэу тазыфагу илъыр нэмыкI субъектхэмкIэ щысэтехыпIэу щыт. Ар лъыгъэкIотэгъэным, тинахьыжъхэм зэгъунэгъу-зэныб­джэгъуныгъэ зэфыщытыкIэу ахэлъыгъэр къахэтхыным, къыткIэхъухьэхэрэм алъыд­гъэIэсыным мэхьэнэшхо иIэу сэлъытэ.

Проектым ныбджэгъуныгъэм, зэдэлэжьэныгъэм ыкIи лъэпкъ зэдеIэжьыным зягъэушъомбгъугъэнымкIэ шIогъэ ин къызэритыщтыр къыдалъытэзэ, ащ ипхырыщын АР-м и Къэралыгъо Совет —Хасэри къыхэлэжьэным зэрэфэхьазырым Владимир Нарожнэм къыкIигъэтхъыгъ, яIофшIэн шIуагъэ хэлъэу лъагъэкIотэнэу ащ иавторхэм къафэлъэIуагъ.

Проектыр зыфэдэщтым, къыщыдэлъы­тагъэхэм нэужым къатегущыIагъ ащ ипащэу, тарихъ шIэныгъэхэмкIэ кандидатэу, Пшызэ къэралыгъо университетым идоцентэу Антон Зудиныр. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, 2020-рэ илъэсым ищылэ мазэ ащ ипхырыщын рагъэжьэщт. Красногвардейскэ районымкIэ къуа­джэхэу Хьатикъуае, Улапэ, Шэуджэн районымкIэ Дукмасовскэ псэупIэ коим, Кощхьэблэ районым и Дмитриевскэ псэупIэ кой, Краснодар краимкIэ къуа­джэхэу Кургъокъуаерэ Шъхьэщэфыжьрэ ащызэхащэрэ ушэтынхэм къап­къыры­кIыхэзэ агъэхьазырырэ материалхэр агъэфедэщтых.

Къэралыгъо хэбзэ органхэм, дин конфессиехэм, къэзэкъ ыкIи лъэпкъ культурнэ организациехэм ялIыкIохэм, нэжъ-Iужъэу мы псэупIэхэм адэсхэм зэIукIэгъухэр адашIынхэу, экспедициехэр зэхащэнхэу проектым къыдыхэлъытагъ. Iофэу ашIагъэм изэфэхьысыжьхэр СМИ-хэр ыкIи Итернетыр къызфагъэфедэзэ къатыжьыщтых.

ХЪУТ Нэфсэт.
Сурэтхэр Виталий Шепталенкэм тырихыгъэх.