Вертолет тIысыпIэм ишIын аухы

Лъэпкъ проектэу «Псауныгъ» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу Кощхьэблэ районым вертолет тIысыпIэ щашIы.

Гузэжъогъу чIыпIэ зифэхэкIэ, вертолетымкIэ сымэджэ хьы­лъэхэр гупчэ медицинэ учреж­дениехэм анагъэсынхэ амал щыIэ хъущт. Мы илъэсым ыкIэм ар аухыщт, илъэсыкIэм иIофшIэн ригъэжьэщт.

АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Министерствэ къы­зэритырэмкIэ, непэрэ мафэм ехъулIэу псэолъэшI IофшIэнхэр аухыгъэх, IэпыIэгъу псын­кIэм имашинэ зэрыкIощт гъогуми асфальт тыралъхьагъ. Верто­летыр зыщытIысыщт чIыпIэм хэушъхьафыкIыгъэ та­мыгъэхэр щашIых.

Чэщ-зымафэм зэпымыоу Iоф зышIэщт вертолет тIысыпIэм ишIын федеральнэ ыкIи рес­публикэ бюджетхэм къахэхыгъэ сомэ миллионитIурэ мин 300-рэ фэдиз пэIуагъэхьагъ.

Кощхьэблэ, Шэуджэн ыкIи Джэджэ районхэр ары пло­щадкэр зытегъэпсыхьагъэр. Мыщ ишIуагъэкIэ сымаджэхэм охътэ кIэкIым къыкIоцI ме­дицинэ IэпыIэгъу агъотыщт, гъогухэм атехъухьэрэ хъу­гъэ-шIэгъэ гомыIухэм ахэкIуадэ­хэрэм япчъагъи къыщыкIэщт.

(Тикорр.).