Адыгэ къэIуакIэхэр

Растения
КъэкIыхэрэр

Крапива двудомная – пшэ­сэн, шыпсыранэ, шупсанэ, шэпсанэ, шыпсанэ (каб., черк.)
Крапива жгучая – шыпсыранэцIыкIу, шэпсанэцIыкIу (черк.)
Красавка кавказская – жъыузчIыдэ, жьыузщIыдэ (черк.), тIомпIыш (каб.)
Крушина ольховидная – пхъапцIэ, пхъэплъыжь, чыпцIэ (каб.), кIэкъуд, шэкъуд (черк.)
Крушина ломкая – пхъап­цIэ, пхъэплъыжь, чыпцIэ (каб.), кIэкъуд, шэкъуд (черк.)
Крыжовник обыкновенный – жъгъыбэ, къушъхьэсанэ (шапс.), жьгъырыбей, жьгъырыб (м.-каб.), щхъырыбей (каб., черк.)
Крыжовник отклоненный – жъгъырыб, жъгъыбэ, жъордзы, жьгъырыбей, жьгъырыб (м.-каб.), щхъырыбей (каб., черк.)
Кубышка желтая – пIырыпI­нэпцI (черк.)
Куга – щэрэз, IутIэны
Куколь обыкновенный – кIуэкIуэл, укIуэл (каб.)
Кукуруза – натрыф, натыф (шапс.), нартыху (каб.), нартыхугудзэ (черк.)
Кукуруза зубовидная белая – адыгэнартыхушыудзэ (каб.)
Кукуруза кремнистая белая – натрыф фыжь, адыгэнартыхухужь (каб.)
Кукуруза зубовидная – Iэв­рэкин, Iэврэчин, нартыхуIэврэкин, нартыхуIэврэчин (черк.)
Кукуруза кремнистая желтая – натрыф гъожь, адыгэнартыхугъуэжь (каб.)
Кукуруза кремнистая красная – натрыф плъыжь, нартыхуплъыжь (каб.)
Кукуруза лопающаяся – нартыхухьэцыбанэ (каб.)
Кукуруза сахарная – нартыхуфо (каб.)
Кульбаба – блэнэукъ
Купена – мэзпкъынэ
Купырь длинноносиковый – къамыубзы, амудэгу (каб.)
Купырь дубравный – амыунэпцI, амунэпцI (каб.)
Куриное просо – уачэ, брицэ (каб.), бажэкIэцIынэ (черк.)
Кустарник – куандэ, шъхьанд
Лабазник – сэтэнай, сэтэней (каб.)
Лабазник вязолистный – мэзсэтэней (каб.)
Лабазник шестилепестный – губгъуэсэтэней (каб.)
Лавр – шымыхъучъыг
Ладанник крымский – бад (каб.)
Ландыш майский – къэлэрдэгу, мэдэхэ къэгъагъ, хьэкъэлэр (каб.), къэлэрдэш, мэдахэ (черк.)
Лапчатка гусиная – псымаркIо, мэракIуэнэпцI, псымэракIуэ (каб., черк.)
Лапчатка прямостоячая – пэлъау, къэлгъэн (черк.)
Латук – укъы, къэлъы, шапцIэ (каб.)
Латук татарский – пэнэщ, банэшэ (черк.)
Лебеда – ежьашхъо, къоуц, уцдэгу, кхъуэудз, яжьащхъуэжь (каб.), удздэгу (м.-каб.)

Хырыхыхьэхэр

ЛIыжъ цIыкIу щыс, джэдыгуишъэ щыгъ. Ахэр щызыхырэм нэпсыр регъэхы.
(Бжьыны).

МашIоп, ау уесты.
(Пшэсэн).

Одэдае къыхэкIэ, одэ мэзы къыхэфэ.
(МышкIу).

Пчъи шъхьаныгъупчъи хэлъэп, ау цIыфыбэ ис.
(Къэпраз).

Тихатэ сыдаплъэмэ, цу фыжь дэсэлъагъо.
(Къэбы).

Чъыгым сытес, шарым фэдэу сыхъурай, лъым фэдэу сыплъыжь, шъоум фэдэу сыIэшIу.
(Чэрэз).

ГущыIэжъхэр

Инасып чъыг рапхыгъ.
Комэ цIыкIу нахьи комэшху.
Пырамыбжьыр хьэжьау.
Пырэжъыер гъомылэжъ фэд.
ХъырбыдзышIур ышъокIэ къашIэ.
Чъыгыжъыр щытэу чъыгыкIэр ебэджы.