Адыгеир шIогъэшIэгъон

Хэгъэгум иконцерт къэтыпIэ анахь дэ­гъу­хэм Владислав Ко­са­ревым ипчы­хьэ­зэхахьэхэр ащэкIох. Эстрадэ, классикэ орэдхэр къеIох, шIу­шIэ Iофтхьа­бзэхэм ахэлажьэ. Москва, Санкт-Петербург, нэмыкIхэм шIукIэ ащашIэ.

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние и Къэралыгъо симфоническэ оркестрэ, дири­жерыр Аркадий Хуснияров, игъу­сэу Владислав Косаревым концерт Мыекъуапэ къыщитыгъ.

Муслим Магомаевым, Эдуард Хиль, Юрий Гуляевым, нэмыкI артист цIэрыIохэм къаIощтыгъэ орэдхэр В. Косаревым зэхахьэм щигъэжъынчыгъэх. ШIулъэгъу орэдхэр, романсхэр концертым щыIугъэх.

Мэкъэ IэтыгъэкIэ къыхидзэхэрэ орэдхэм уядэIузэ, артистым иIэпэIэсэныгъэ осэ ин фэошIы. Филармонием изал цIыфыбэ чIэ­сыгъ. Артистыр иорэдхэмкIэ ис­кусствэр зикIасэхэм алъыIэсыгъ.

— Мыекъуапэ яплIэнэрэу концерт кыщыстыгъ. Къалэр сыгу рихьыгъ. ЗыгъэпсэфыпIэ паркыр рэхьат, уахътэу ащ щыбгъакIорэр пщыгъупшэжьырэп. ЦIыфхэр гуIэм хэтхэу урамыр къызэпа­чъыхьэрэп, нэгушIох. ГущыIэгъу уафэхъумэ, ячIыгу, яреспубликэ шIу зэралъэгъурэр къахэщэу къэ­бархэр къаIуатэх. Гъунэ имыIэу згъэлъэпIэрэ артистэу Муслим Магомаевым янэ Адыгеим зэрэщыщыр, Муслим икIэлэцIыкIугъом Мыекъуапэ зэрэдэсыгъэр, фэшъхьафхэри къысфаIотагъэх. Мыекъуапэ джыри сыкъэкIон, Адыгеим фэгъэхьыгъэ орэди къы­щысIон симурад, — игупшы­сэхэм тащигъэгъозагъ Владислав Косаревым.

Концертыр къызаухым, залым чIэсхэр къызэрелъэIугъэхэр къы­дилъыти, Владислав Косаревым орэдхэр къафиIуагъэх, нэпэеплъ сурэтхэр атырахыгъэх.

Сурэтым итхэр: Владислав Косаревыр республикэм искусствэхэмкIэ иIофышIэхэм ахэт.