ЯгумэкIыгъохэр къыфагъэзагъэх

Урысые Федерацием и Конституцие и Мафэ тефэу Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат цIыфхэр ыдэжь ригъэблэгъагъэх, ахэм гумэкIыгъохэу яIэхэм защигъэгъозагъ. АР-м и Конституционнэ хьыкум и тхьаматэу ЛIыхьэтыкъо Аскэр Iофтхьабзэм хэлэжьагъ.

ЦIыфхэм ялъэIухэм лъэныкъо зэфэшъхьафхэр къызэлъаубытыгъэх. Мыекъуапэ иветеран организацие илIыкIо летчикэу зидунай зыхъожьыгъэхэм саугъэт афагъэуцуным иIофыгъо къыIэтыгъ. Къэлэгъэпсыным еп­хыгъэ советым мы Iофыгъом зэрэщытегущыIэщтхэр ыкIи мыщ ыуж итхэ ветеранхэр зэхэсыгъом къызэрэрагъэблэгъэщтхэр КъумпIыл Мурат къыIуагъ.

Андырхъое Хъусен ыцIэкIэ щыт музееу Хьакурынэхьаблэ дэтым игъэкIотыгъэ гъэцэкIэ­жьынхэр зэрэрашIылIагъэхэм фэшI АР-м и ЛIышъхьэ къызэ­рэфэразэхэр къоджэдэсхэм ацIэкIэ къыIуагъ хъулъфыгъэу къэкIуагъэм.

Хэгъэгу зэошхом лIыхъужъныгъэ щызэрахьэзэ фэхыгъэхэр агъэлъэпIэнхэм мэхьанэшхо зэ­риIэр КъумпIыл Мурат игущыIэ къыщыхигъэщыгъ.

— Андырхъое Хъусен лIы­хъужъныгъэу зэрихьагъэр Адыге­им щыпсэухэрэм ямы­за­къоу, Урысыем исхэми ящысэтехыпI. ИчIыгу къыгъэгъунэзэ фэхыгъэхэм яшIэжь тэгъэлъапIэ. ТапэкIи мы лъэныкъом тынаIэ тедгъэтыщт, — къыIуагъ АР-м и ЛIышъхьэ.

Сабыибэ зэрысхэ унагъохэм чIыгу Iахьхэр къызщара­тыгъэ чIыпIэм узэрекIолIэщт гъогур щагъэпсын лъэIу зиIэ бзылъфыгъэри КъумпIыл Мурат къео­лIагъ. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, зыщыпсэухэрэм нахь пэблагъэ гъогум къекIолIэнхэм фэшI километрэ ныкъо фэдиз къакIу. ГумэкIыгъом изэ­шIохын епхыгъэ пшъэрылъ Мыекъуапэ иадминистрацие фигъэуцугъ, 2020-рэ илъэсым бюджетыр агъэнафэ зыхъукIэ, гъогум ишIын хэплъэнхэу ра­хъухьагъ.

Къутырэу Гавердовскэм щы­псэухэрэр гумэкIыгъохэу зэуа­лIэхэрэм къатегущыIагъ ащ къи­кIыгъэ хъулъфыгъэр. КъызэриIуагъэмкIэ, муниципальнэ транспортыр зэрыкIорэ урамэу Набережнэм изытет ыгъэра­зэхэрэп, гъэкIэжьыгъэн фаеу алъытэ. Джащ фэдэу къэхалъэм ишIыни кIыхьэ-лыхьэ зэрэхъу­рэр, нэмыкI Iофыгъохэри хъулъфыгъэм къыIэтыгъэх. ГумэкIыгъохэу ЛIышъхьэм къырихьылIагъэхэм зэрахэплъэщтхэр ыкIи хэкIыпIэхэу щыIэхэм зэряусэщтхэр КъумпIыл Мурат игущыIэ къыщыхигъэщыгъ.

Гъогухэр къызэрагъэнэфхэ­рэм епхыгъэ упчIэхэр, джащ фэ­дэу IофшIэн лъыхъухэрэм, ахъщэ IэпыIэгъу зищыкIагъэхэм, нэмыкI ягумэкIыгъохэри Адыге­им и ЛIышъхьэ къырахьылIагъэх.

ЦIыфхэр зыгъэгумэкIхэрэ Iофыгъохэм ялъытыгъэу унэшъо гъэнэфагъэхэр муниципа­ли­тетхэм япащэхэм КъумпIыл Мурат афишIыгъэх. Ахэр зэри­фэшъуашэу агъэцэкIэнхэ зэрэфаер республикэм и ЛIышъхьэ кIигъэтхъыгъ.

Гъонэжьыкъо Сэтэнай.