УблэпIэ классхэм арысхэм илъэсыкIэ шIухьафтынхэр аратыщтых

ИлъэсыкIэр къэблагъэ зы­хъукIэ кIэлэцIыкIухэр шIухьафтынхэм яжэх. Со­вет хабзэм илъэхъан хэбзэшIоу кIэлэеджакIохэм IэшIу-IушIу Iалъмэкъхэр шIухьафтынэу зэрара­ты­щтыгъэр тыгу къэкIыжьы. Джащ фэдэу мыгъэ республикэм ипащэхэм унашъоу ашIыгъэм диштэу ИлъэсыкIэм ехъулIэу а 1 — 4-рэ классхэм ащеджэхэрэ кIэлэеджэкIо нэбгырэ 24850-мэ IэшIу-IушIу шIухьафтынхэр афашIыщтых. Республикэ бюджетым къикIыщт сомэ миллион 12 ащ пэIухьащт.

IэшIу-IушIу лъэпкъ зэфэшъхьафэу 59-рэ зэрылъыщтхэ Iалъмэкъхэр ты­гъэгъазэм и 22-м нэс гурыт еджапIэхэм аIэкIагъэхьанхэу агъэнэфагъ. Ахэм язытет дэгъоу зэрэщытын ыкIи хэз имыIэу зифэшъошэ сабый пэпчъ зэ­рэратын фаер Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат къыхигъэщыгъ.

— Республикэм икIэлэеджакIохэм апае ыпкIэ зыхэмылъ шIухьафтынхэр илъэс зэкIэлъыкIохэм щымыIагъэхэу мыгъэ апэрэу къэт­щэфыщтых. Ар егъэжьэпIэшIоу сэлъытэ. Анахь шъхьаIэр кIэлэцIыкIу­хэм мэфэкI чэфыгъор зэхашIэныр ары, — къыIуагъ Адыгэ Рес­публикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.