ИлъэсыкIэ елкэм кIощтых

Хабзэ зэрэхъугъэу, илъэс къэс Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ыцIэкIэ ИлъэсыкIэ шIушIэ Iофтхьабзэхэр кIэлэ­цIыкIухэм апае зэхащэх. Къэралыгъо филармонием ахэр щэкIох. Адыгэ Республикэм гъэсэныгъэмкIэ, культурэмкIэ, IофшIэнымкIэ ыкIи со­циальнэ хэхъоныгъэмкIэ иминистерствэхэр ащ икIэщакIох.

ИлъэсыкIэ елкэм епхыгъэ Iофтхьабзэхэу республикэм щыкIощтхэм кIэлэцIыкIу 1700-рэ ахэлэжьэщт.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ыцIэкIэ агъэуцущт илъэсыкIэ елкэм къыра­гъэблэгъэщт нэбгырэ пэпчъ шIухьафтынэу IэшIу-IушIу Iалъмэкъ ратыщт.

Джащ фэдэу Урысыем и Президент ыцIэкIэ агъэуцурэ елкэм республикэм икIэлэцIыкIу 39-рэ мыгъэ кIощт.

ИлъэсыкIэ елкэхэм япхыгъэ Iофтхьа­бзэхэм ахэлэжьэщтхэ кIэлэцIыкIухэм якъы­хэхын екIолIэкIэ гъэнэфагъэ иI. Ахэр социальнэу мыухъумэгъэ е са­быибэ зэрыс унагъохэм ащыщых, дэгъоу еджэ­хэрэр ыкIи сэнаущыгъэ зыхэлъхэр.

Iэшъынэ Сусан.