Яамалхэр нахьышIу хъунхэм фэшI

Урысыем социальнэ страхованиемкIэ и Фонд Адыгэ РеспубликэмкIэ и Къутамэ и Координационнэ совет бэмышIэу зэхэсыгъо иIагъ.

Зэхэсыгъом имызакъоу, мы мафэм шъолъыр Къутамэм щыкIуагъ сэкъатныгъэ зиIэхэм агъэфедэрэ протезнэ-ортопе­дическэ пкъыгъохэмрэ техническэ амалэу ахэм арагъэгъотыхэрэмрэ якъэгъэлъэгъон. Сэкъатныгъэ зиIэхэм яреспуб­ликэ общественнэ организа­циехэр IэпыIэгъу хъугъэх къэгъэлъэгъоным изэхэщэнкIэ.

«Фондым ишъолъыр Къутамэ сэкъатныгъэ зиIэхэм аригъэ­гъотырэ протезнэ-ортопедическэ пкъыгъохэмрэ техническэ амалхэу реабилитацием илъэ­хъан агъэфедэхэрэмрэ язытет нахьышIу шIыгъэныр» зыфиIорэр ары Iофыгъо шъхьаIэу зэхэсыгъом хэлажьэхэрэр зытегущыIагъэхэр. Ащ фэгъэхьыгъэ IофшIэ­нэу шъолъыр Къутамэм зэ­шIуи­хыгъэр къыIотагъ ыкIи медиапрезентацие къышIыгъ социальнэ программэхэмкIэ отделым ипащэу ПIатIэкъо Тимур.

Зэхэсыгъом хэлэжьагъ ­Адыгэ республикэ клиническэ сымэ­джэщым исурдологическэ от­деление ипащэу, предприни­мателэу, «Лор центр «Аурис» зыфиIорэм изэхэщакIоу Азэмэтэ Саидэ. Дэеу зэхэзыхыхэрэм Iоф зэрадашIэрэм, амалэу ара­гъэгъотыхэрэм ар къатегущыIагъ.

Урысыем социальнэ страхованиемкIэ и Фонд ипроектэу «Информирование страхователей» зыфиIорэм игъэцэкIэн рес­публикэм зэрэщыкIорэм зэхэсыгъом хэлажьэхэрэр щигъэгъозагъэх шъолъыр Къутамэм ипащэ игуадзэу Татьяна Непочатовам.

Зэхэсыгъом изэфэхьысыжьхэм къапкъырыкIыхэзэ, къи­хьащт илъэсым иапэрэ илъэсныкъо шъолъыр Къутамэм Iоф зэришIэщт планыр аухэсыгъ.

УФ-м социальнэ
страхованиемкIэ и Фонд АР-мкIэ и Къутам