Тыгъэгъазэм и 12-р — Урысые Федерацием и Конституцие и Маф

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!
ТичIыпIэгъу лъапIэхэр!
Урысые Федерацием и Конституцие и Мафэ фэшI тышъуфэгушIо!


1993-рэ илъэсым тыгъэгъазэм и 12-р — ти-хэ­гъэгу итарихъкIэ мэхьанэшхо зиIэ мафэу щыт. ЦIыфым ифитыныгъэхэмрэ ишъхьафитыныгъэрэ апшъэрэ шIуагъэу зэрэщытхэр апэдэдэ къызщы­Iуагъэ хъугъэ Закон ШъхьаIэр мы мафэр ары заштагъэр.

Хэгъэгум и Конституцие тикъэралыгъо иде­мократическэ хэхъоныгъэкIэ лъэпсэ пытэ иIэ зэ­рэхъугъэм дакIоу илъэсхэу зэпичыгъэхэм къакIоцI щыIэныгъэм чIыпIэ гъэнэфагъэ зэрэщиубы­тыгъэр къыгъэшъыпкъэжьыгъ. Конституцием къыди­лъытэрэ шапхъэхэм такъыпкъырыкIызэ, тикъэралыгъо исоциальнэ-экономикэ хэхъоныгъэ епхыгъэ пшъэрылъхэр зэшIотэхых, зэрэдунаеу тихэгъэгу уасэу къыщыфашIырэм джыри нахь зыкъызэриIэтыщтым тыдэлажьэ.

Хэгъэгум и Закон ШъхьаIэ къыдилъытэхэрэр цIыфхэм япсэукIэ нахьышIу хъуным, Адыгеимрэ ти Хэгъэгушхоу Урысыемрэ арыс тиныбжьыкIэхэм яфэшъошэ щыIэкIэ дахэ яIэным зэрафэлэжьэщтхэм тицыхьэ телъ.

ТичIыпIэгъу лъапIэхэр, зэкIэми тышъуфэлъаIо псауныгъэ пытэ, щыIэкIэшIу шъуиIэнэу, Урысыем ифедэ зыхэлъ гъэхъэгъакIэхэр шъушIынхэу!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу, Урысые политикэ партиеу «Единэ Россием»
и Адыгэ шъолъыр къутамэ исекретарэу КъумпIыл Мурат

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет —Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожный