МэфэкIхэм яхэгъэунэфыкIын фэхьазырых

Терроризмэм пэшIуекIогъэнымкIэ республикэ комиссием изэхэсыгъоу тыгъуасэ щыIагъэм ИлъэсыкIэ мэфэкIхэм яхэгъэунэфыкIын, щы­нэ­гъончъэным епхыгъэ Iофыгъохэр шъхьаIэу щыщытыгъэх. Iофтхьабзэм тхьамэтагъор щызэрихьагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат. ИлъэсыкIэм епхыгъэ мэфэкI Iофтхьабзэхэр зыщыкIощтхэ чIыпIэхэр терроризмэм ылъэныкъокIэ щынэгъончъэу щытынхэм фэшI анахьэу анаIэ зытырагъэтыщтхэм къатегущыIагъэх ведомствэ зэфэшъхьафхэм ялIы­кIохэр. АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ ипащэ ипшъэрылъхэр охътэ гъэ­нэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ БрантIэ Мурадин къызэриIуагъэмкIэ, цIыфхэр бэу зыхэлэжьэхэрэ Iофтхьабзэм террористическэ актхэр къащымыхъунхэм, экстремизмэ нэшанэ зиIэ зекIуа­кIэхэр зэрамыхьанхэм хэ­бзэу­хъумакIохэр лъыплъэщтых. Джащ фэдэу я 4 — 5-рэ класс зиIэ пиротехническэ пкъыгъохэр зыщаIыгъхэ псэуалъэхэр щынэгъончъэным ишапхъэхэм адештэхэмэ ауплъэкIущтых. Мы пкъыгъохэр хэбзэнчъэу зы­гъэзекIохэрэм пытагъэ хэлъэу адэ­зекIощтых, пшъэдэкIыжь арагъэхьыщт. Мы илъэсым, ты­гъэгъазэм и 28-м къыщегъэ­жьагъэу 2020-рэ илъэсым, щылэ мазэм и 8-м нэс мэфэкI елкэ­хэр зыщагъэуцугъэ чIыпIэхэм, урамхэм, гупчэхэм, паркхэм ящынэгъончъагъэ къэухъумэ­гъэным фэшI хэбзэухъумакIохэм гъэлъэшыгъэ шIыкIэм тетэу къулыкъур ахьыщт.

ЩынэгъончъэнымкIэ федеральнэ къулыкъум АдыгеимкIэ и ГъэIорышIапIэ иотдел ипащэ игуадзэу Вячеслав Шелыгановыр, Мыекъуапэ имэрэу Андрей Гетмановыр мы Iофыгъом епхыгъэу къэгущы­Iагъэх, мэфэкI Iофтхьабзэхэр щынэгъончъэу зэхэщэгъэнхэм зэрэфэхьазырхэр ахэм къаIуагъ.

Республикэм щызэхащэрэ мэфэкI Iофтхьабзэхэр щынэ­гъончъэнхэм, об­щественнэ рэ­хьатныгъэр къэу­хъумэгъэным дружинникхэр, волонтерхэр къы­хэгъэлэжьэ­гъэнхэм мэхьа­нэшхо зэриIэр Адыгеим и ЛIышъхьэ къыхи­гъэщыгъ. Мыщ фэдэ организациехэм ахэт пстэуми, анахьэу ныбжьыкIэхэм, грантовэ IэпыIэгъу ара­гъэгъотыныр пшъэрылъ шъхьаIэу щытын фаеу къыхигъэунэфыкIыгъ.

— ИлъэсыкIэм епхыгъэ мэфэкI Iофтхьабзэхэр редгъэ­кIо­кIыхэ хъумэ анахьэу тынаIэ зытедгъэтын ыкIи пытагъэ хэлъэу тызылъыплъэн фаер кIэлэцIыкIухэм язещэн щы­нэгъончъэу щытыныр ары. Москва щыкIощт мэфэкIым президентскэ елкэм — рес­публикэм илIыкIо 39-рэ хэлэжьэщт, джащ фэдэу му­ниципалитет зэфэ­шъхьафхэм къарыкIыщт зы­ныбжь имы­къугъэхэр Мые­къуапэ къыщызэрэугъоищтых. Ахэм яфэ-­
Iо-фашIэхэр зэрифэшъуашэу дгъэцэкIэнхэ, мэфэкIыр шIукIэ агу къинэжьыным тыпылъын фае, — къыIуагъ Къум­пIыл Мурат.

Джащ фэдэу республикэм ипащэхэм унашъоу ашIыгъэм диштэу ИлъэсыкIэм ехъулIэу а 1 — 4-рэ классхэм арыс кIэлэеджакIохэм IэшIу-IушIу шIухьафтынхэр афашIыщтых. Ахэм яспискэ зэхагъэуцогъах, зэкIэмкIи нэбгырэ мин 24,8-м ехъу. Мы лъэныкъом ведомствэхэм, муниципалитетхэм анаIэ тырагъэтынэу Адыгеим и ЛIышъхьэ къафигъэпытагъ.

Псауныгъэр къэухъумэгъэным ипсэуалъэхэр къэгъэгъунэгъэнхэмкIэ пшъэрылъыр зэшIохыгъэ зэрэхъурэм къытегущыIагъэх министрэу Мэрэтыкъо Рустемрэ Росгвардием и ГъэIорышIапIэу АР-м щыIэм ипащэ ипшъэрылъхэр охътэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэ­цэкIэрэ Иван Гричановымрэ. КъызэраIуагъэмкIэ, къагъэгъу­нэн­ фэе медицинэм иучреждение 215-рэ республикэм ит. Ящынэгъончъагъэ елъытыгъэу ахэр куп-купэу зэтыраутыгъэх, паспортхэр апалъхьагъэх.

Терроризмэм иидеологие пэшIуекIогъэным иплан къыдыхэлъытэгъэ Iофтхьабзэхэу 2019-рэ илъэсым зэхащагъэхэм язэфэхьысыжьхэм къащыуцугъ АР-м лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэ­хэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр.
2020-рэ илъэсым комиссием Iоф зэришIэщтым иплан къэзэрэугъоигъэхэм кIэухым аштагъ.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.