КинозалыкIэм егъэгушIох

Федеральнэ проектэу псэупIэ цIыкIу­хэм якинозалхэр зэтегъэ­­псы­хьэ­гъэн­хэм фэгъэхьы­гъэм ишIуагъэкIэ станицэу Хан­скэм кIэу кинозал къы­щы­зэIуахыгъ. Ащ нэбгырэ 300 фэ­диз чIэфэщт. ГъэцэкIэжьын-гъэкIэжьын IофшIэнхэм апэIуагъэхьанэу Урысыем киномкIэ и Фонд сомэ миллионитф къафитIупщыгъагъ. АхъщэмкIэ непэрэ уахътэм диштэрэ техникэр къащэфыгъ. Цифровой кинопроекторыр, фильмэхэм зыщяплъыщтхэ экраныр, ахэр форматэу 3Д-мкIэ къызэрагъэлъэгъощт системэр къызIэкIагъэхьагъэх.

Тыгъэгъэзэ мазэм кинозалыкIэм фильми 100 фэдиз цIыфхэм къащыфагъэлъэгъон агу хэлъ. Культурэм и Унэу станицэм дэтым идиректорэу Светлана Лезжовам къеIуатэ:

— ТицIыфхэр бэшIагъэ кинозалым зежэ­­хэрэр. IэпыIэгъу къытфэхъухэрэ програм­мэхэр зэрэтиIэхэм тегъэгушIо. Джы станицэм тыдэмыкIэу кинофильмэхэм техникэ зэте­гъэпсыхьагъэкIэ тяплъын тлъэкIыщт.

(Тикорр.).