Зэдэлэжьэныгъэм тегущыIагъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Сбербанкым и Къы­блэ-КъохьэпIэ банк итхьаматэу Евгений Титовым IофшIэгъу зэ­Iу­кIэгъу дыриIагъ.

Ащ къыдыхэлъытагъэу предпринимательствэ цIыкIум ыкIи гурытым хэщагъэхэм чIыфэхэр аратыным фэIорышIэрэ программэхэм, цифрэ шIыкIэм тет технологиехэм хэхъоныгъэ ашIы­ным ыкIи Сбербанкыр зыхэлэжьэрэ проектхэр щыIэны­гъэм щыпхырыщыгъэнхэм атегущы­Iагъэх.

Шъолъырым ихэбзэ къулы­къухэмрэ Сбербанкымрэ зэгурыIоныгъэ азыфагу илъэу зэ­дэлэжьэнхэм мэхьанэшхо зэри­Iэр КъумпIыл Мурат игущыIэ къыщыхигъэщыгъ.
— Адыгеим финанс зыпкъитыныгъэ илъыным, бюджетым ихахъохэр нахьыбэ шIы­гъэнхэм ыкIи шIуагъэ къытэу мылъкур гъэфедэгъэным ты­наIэ атет. Къэралыгъо IэпыIэгъур зэрифэшъуашэу дгъэ­федэным, бизнесым зи­ушъомбгъун амал иIэным, лъэпкъ ыкIи инвестиционнэ проектхэр щыIэныгъэм щыпхырыщыгъэнхэм тапылъ. Сбербанкым предложениякIэу иIэхэм защыдгъэгъозэным, шъолъырым финансым ылъэ­ныкъокIэ изытет нахьышIу хъу­ным тызэгъусэу Iоф дэтшIэным тыфэхьазыр, — къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат.

Республикэм иэкономикэ хэ­хъоныгъэ ышIыным фэIоры­шIэрэ инвестиционнэ проектхэм ягъэцэкIэн бюджет ахъщэр зэ­рэпэIуагъахьэрэм дакIоу ком­мерческэ чIыфэхэри гъэфе­дэгъэнхэм мэхьанэшхо иIэу Адыге­им и ЛIышъхьэ ылъытагъ.

КъумпIыл Мурат анахьэу ына­Iэ зытыридзэгъэ Iофыгъохэм ащыщых цIыфхэм псынкIэу ыкIи Iэрыфэгъоу кредитхэр къа­ратыныр, социальнэ проект­хэр афагъэцэкIэнхэр.

Цифрэ шIыкIэм тетэу эко­номикэмкIэ проектхэр зэрифэ­шъуа­шэу гъэцэкIэгъэнхэмкIэ Сбер­банкым опыт гъэнэфагъэ зэрэIэкIэлъыр Евгений Титовым игущыIэ къыщыхигъэщыгъ. Инвестиционнэ проектхэр гъэцэ­кIэгъэнхэм фытегъэпсыхьэгъэ экспертизэм изэхэщэнкIэ шъо­лъырым IэпыIэгъу къыфэхъунхэм зэрэфэхьазырхэр къыIуагъ.

Сбербанкым иофис 56-рэ Адыгеим ит, ащ епхыгъэ пкъыгъо 216-мэ Iоф ашIэ. Мы илъэ­сым къыщегъэжьагъэу «платежнэ агентым» ипроект республи­кэм щагъэцакIэ. Мыщ къыды­хэлъытагъэу карточкэм къоджэ тучанхэм ахъщэ къащипхын плъэкIыщт. Непэрэ мафэм ехъу­лIэу ащ фэдэ чIыпIэ 12 Адыгеим ит.

Гъонэжьыкъо
Сэтэнай.