Адыгеим и ЛIышъхьэ пшъэрылъхэр къыгъэнэфагъэх

Къолъхьэ тын-Iыхыным пэшIуекIогъэнымкIэ Iоф­шIэным изэхэщэн фэгъэзэгъэ шъолъыр ко­миссием зичэзыу зэхэсыгъоу тыгъуасэ иIа­гъэр зэрищагъ Адыгэ Республикэм и ЛIы­шъхьэу КъумпIыл Мурат.

офтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, министрэхэм я Кабинет хэтхэр, хэбзэухъумэкIо къулыкъухэм япащэхэр, нэ­мыкIхэри.

Къолъхьэ тын-Iыхыным пэшIуекIогъэным ылъэныкъокIэ хэбзэухъумакIохэм яIофхэм язытет къытегущыIагъ ыкIи зэфэхьысыжьхэр къышIыгъэх Адыгем хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ иминистрэ ипшъэрылъхэр охътэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэ­кIэрэ БрантIэ Мурадин. Ащ къы­зэриIуагъэмкIэ, обществэм мэхьанэшхо зэритыгъэ мыщ фэдэ бзэджэшIэгъи 6 мы илъэ­сым республикэм щызэрахьагъ, 2018-рэ илъэсым а пчъагъэр 3 хъущтыгъэ. Къолъхьэ тын-Iыхыным пэшIуекIогъэнымкIэ Iоф­шIэныр зэхэщагъэ зэрэхъурэм федеральнэ ведомствэм осэшIу къыфешIы, мы къэгъэлъэгъонымкIэ АР-м и МВД я 14-рэ чIыпIэр Урысыем щиIыгъ. Ха­бзэм, къэралыгъо ыкIи чIыпIэ зыгъэIорышIэжьын къулыкъухэм яфедэхэр зэраукъуагъэхэм епхыгъэ бзэджэшIэгъэ 37-рэ агъэунэфыгъ, къуалъхьэ аштагъэу гъогогъуи 6. Зэрарыр сомэ миллион 67-м ехъу, а зэкIэри къызэкIагъэкIожьыгъ.

Лъэпкъ проектхэм ыкIи къэралыгъо программэхэм ягъэцэкIэн къыдыхэлъытэгъэ бюджет ахъщэр шIуагъэ къытэу агъэфедэныр муниципалитетхэм япшъэрылъ шъхьаIэу зэрэщытыр АР-м и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ.

— Проектхэр зэшIохыгъэхэ зэрэхъурэм епхыгъэ къэбарыр АР-м экономикэ хэхъо­ны­гъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ и Министерствэ муниципалитетхэм аIэ­кIигъахьэзэ ышIыщт. Ащ пытагъэ хэлъэу шъукъе­кIуалI. Джащ фэдэу грантхэм ятын фэгъэ­зэгъэ комиссиехэм язэхэсы­гъохэм АР-м и Парламент идепутатхэр, хэбзэу­хъумэкIо къулыкъухэр ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэм ялIыкIохэр ахэ­лэжьэнхэ фае, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Къолъхьэ тын-Iыхыным пэшIуекIогъэным зиIоф хэлъ къэралыгъо граждан къулыкъу­шIэхэм яшIэныгъэхэм ахагъэ­хъонымкIэ пшъэрылъыр гъэцэкIагъэ зэрэхъурэм иIофыгъуи зэхэсыгъом щытегущыIагъэх. Адыгеим и ЛIышъхьэрэ минист­рэхэм я Кабинетрэ я Администрацие къэралыгъо къулыкъум­рэ кадрэхэмкIэ политикэмрэкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Шъхьабэ Налбый къызэрэхигъэщы­гъэмкIэ мыщ епхыгъэ программэ гъэнэфагъэ республикэм ща­штагъ. Ащ къыдыхэлъытагъэу 2017-рэ илъэсым къулыкъушIэ 13, 2018-м — нэбгырэ 30, мы илъэсым — нэбгырэ 20 рагъэ­джагъэх, ясэнэхьаткIэ яшIэ­ныгъэхэм ахагъэхъуагъ. Джащ фэ­дэу къолъхьэ тын-Iыхыным пэшIуекIогъэным фытегъэпсы­хьэгъэ пшъэрылъхэу Адыгеим и ЛIышъхьэ къыгъэнэфагъэхэм адиштэу мы купым къыхиубы­тэхэрэм семинархэр, курсхэр, нэмыкI Iофтхьабзэхэр афызэхащэх, ахэм шIуагъэ къызэратырэми щэч хэлъэп.

Къолъхьэ тын-Iыхыным пэшIуекIогъэнымкIэ чIыпIэ зыгъэ­IорышIэжьын къулыкъухэм яIоф­хэм язытет епхыгъэ зэфэ­хьысыжьхэр къашIыгъэх Теуцожь ыкIи Шэуджэн район администрациехэм ялIыкIохэм.

Къэралыгъо ыкIи муници­пальнэ къулыкъушIэхэм, депутатхэм игъом, шъыпкъагъэ хэлъэу декларациер къатыным анаIэ тырагъэтын зэрэфаер Адыгеим ипащэ къыхигъэщыгъ, ащкIэ пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр къафишIыгъэх.

Джащ фэдэу 2020-рэ илъэсым республикэ комиссием Iоф зэришIэщтым иплан къэзэрэу­гъоигъэхэр тегущыIагъэх, ар аштагъ.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.

Сурэтыр А. Гусевым тыри­хыгъ.