ШIухьафтынищ къахьыгъ

ЗэлъашIэрэ къэшъокIо ансамблэу «Зори Шапсугии» зэпымыоу цIыфхэр егъэгушIох. Хореографэу Шъхьэлэхъо Заур ыгъэсэхэрэ къэшъуакIохэм бэмышIэу Краснодаррэ ТIуапсэрэ ащыкIогъэ фестивалым шIухьафтынищ къащыдахыгъ.

«Планета танца» — джары зэреджагъэхэр илъэс къэс ТIуа­псэ щызэхащэрэ фестивалым. Ащ илъэсиблым къыщегъэжьагъэу илъэс 30-м нэс зыныбжь къэшъуакIохэр хэлэжьагъэх. Ахэр къалэхэу Шъачэ, Анапэ, псэупIэу Афипскэм, станицэхэу Архангельскэм, Винограднэм, Елизаветинскэм, Калининскэм, Ладожскэм, Старомышатовскэм къарыкIыгъагъэх.

КъэшъокIо ансамблэу «Зори Шапсугии» шIухьафтын шъхьаIэу Гран-при къыхьыгъ, «Лъэпкъ къашъор» зыфиIорэ лъэныкъом­кIэ къэшъуакIохэр нахь IэпэIасэхэу къыхахыгъэх. Джащ фэдэу коллективым иятIонэрэ къэ­шъокIо купи ящэнэрэ степень зиIэ дипломыр къыфагъэшъошагъ.

Заур икъэшъокIо куп Краснодар щыкIогъэ лъэпкъ фестивалэу «Пшызэ Iушъо щыпсэу­хэрэ лъэпкъхэм якъэгъэгъэ зэхабл» зыфиIорэми чанэу зыкъыщигъэлъэгъуагъ. «Зори Шапсугии» нэмыкIэу ТIопсэ районым икIыгъэ инструментальнэ купэу «Темыр Кавказыр» зыфиIорэри фестивалым хэлэжьагъ. Музыкантхэр Хъунэ Маринэ егъасэх, къуаджэу Агуй-Шапсыгъэ къикIыгъэх. Жюрим хэтхэм ахэм фестивалым идипломхэр аратыгъэх.

Ныбэ Анзор.