Лъэпкъхэм якультурэ фэгъэхьыгъагъ

Агуй-Шапсыгъэ лъэпкъ культурэм и Гупчэу дэтым Краснодар краим щызэхащэгъэгъэ семинарыр щы­кIуагъ. Ащ къыщаIэтыгъэхэ Iофыгъохэр лъэпкъ зэфэшъхьафхэм якультурэ, яшэн-хабзэхэр ыкIи язекIокIэ- шIыкIэхэр зэрэзэпэблагъэхэм афэгъэхьыгъагъэх.

Джащ фэдэу краим щызэхэщагъэхэ лъэпкъ культурнэ-общественнэ объединениехэм Iоф зэрэзэдашIэрэм, зэрэзэфыщытхэм атегущыIагъэх.

Семинарым хэлэжьагъэхэр этнографическэ комплексэу «Нартым», краеведческэ тарихъ-этнографическэ музееу «Адыгэмэ яун» зыфиIорэм ащагъэх. Нэужым Агуй-Шапсыгъэ щызэхэщэгъэ творческэ купхэм якъэгъэлъэгъонхэм арагъэплъыгъэх.

Ныбэ Анзор.