Спортым илIыхъужъ тегъэгушхо

Дунаим самбэмкIэ изэнэкъокъу гъогогъу 11 дышъэр къыщызыхьыгъэу, Урысыем и Къэ­ра­лыгъо Думэ идепутатэу Хьасанэкъо Мурат ишIухьафтынхэр зэрылъыгъэ зэIукIэ­гъухэр Адыгэ Республикэм испорт Унэшхоу «Ошъу­тенэм» щыкIуагъэх.

Зэхахьэр игъэкIотыгъэу къы­зэIуахыгъ. Урысыем ишъолъыр­хэм ябэнакIохэр зэкIужьэу фэ­пагъэхэу пчэгум къихьагъэх. Пчыхьэзэхахьэр зезыщэрэ ТIэшъу Светланэ Хьасанэкъо Му­рат дунаим, Европэм язэнэ­къокъухэм дышъэ медаль 20-м нахьыбэ къызэращыдихыгъэр Къэралыгъо Думэм идепутатэу зэрэщытыр, хэгъэгум иIофы­гъохэм ягъэцэкIэн зэрэхэла­жьэрэр, самбэр Олимпиадэ джэгунхэм спорт лъэпкъэу аха­гъэхьанымкIэ егъэжьапIэхэр зэрашIыгъэхэр, спортым щыцIэрыIохэр зэхахьэм зэрэхэлажьэхэрэр къыIуагъэх.

Ростов, Астрахань, Саратов, Москва, Тульскэ хэкухэм, Краснодар, Ставрополь крайхэм, Ин­гушетием, Къэрэщэе-Щэр­джэ­сым, Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Къалмыкъым, Къырым, Чуваши­ем, Абхъазым, Адыгеим ябэна­кIохэр алырэгъум къытехьагъэх.

Пчыхьэзэхахьэм къэкIуагъэ­хэм, спортсменхэм Адыгэ Рес­публикэм и Премьер-министрэ игуадзэу Наталья Широковар АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ыцIэкIэ къафэгу­шIуагъ, бэнакIохэм гъэхъагъэ ашIынэу афиIуагъ.

Урысыем самбэмкIэ и Фе­дерацие ипащэ игуадзэу, Урысыем изаслуженнэ тренерэу Рудольф Бабаян Урысыем сам­бэмкIэ и Федерацие иIэшъхьэтетэу Сергей Елисеевым ыцIэкIэ пчыхьэзэхахьэм къыщыгущыIагъ, «Ошъутенэм» изал тIы­сыпIэ нэкI имыIэжьэу нэ­бгырэ шъэ пчъагъэ зэнэкъокъу­хэм зэряплъырэр, Хьасанэко Мурат дунэе спортышхом шIукIэ зэрэщашIэрэр хигъэунэ­фыкIыгъэх.

Олимпиадэ джэгунхэм, дунаим, Европэм дышъэр, нэмыкI медальхэр къащызыхьыгъэхэу зэIукIэгъум зыцIэ къыщыраIуагъэхэр бэ мэхъух: Мудрэнэ Бислъан, Мафэ Билял, Абрам Агамирян, Алхъоу Сы­хьатбый, Армен Биджосян, Мэ­рэтыкъо Сахьид, Мудрэнэ Ас­лъан, нэмыкIхэри.

Наталья Широковар тиспорт­сменхэм, тренерхэм афэгу­шIуагъ, ахъщэ шIухьафтын-
хэр аритыгъэх Ордэн Андзаур, Бе­да­ныкъо Рэмэзан, Хьатхъохъу Байзэт, Хьабэхъу Адамэ. ­Щытхъу ыкIи рэзэныгъэ тхылъхэр афагъэшъошагъэх спорт еджапIэхэм япащэхэу Кочева Сусанэ, Бастэ Сэлым, Джар­мэкъо Нурбый, Делэкъо Адамэ, бэнакIохэу ЖакIэмыкъо Те­мыркъан, Григорий Саакян, ЛъэпцIэрышэ Арамбый, нэ­мыкIхэм.

Дунаим щызэлъашIэрэ ан­самблэу «Мыекъуапэ инэфы­­­лъэхэм» лъэпкъ къашъохэр да­хэу къашIыгъэх. Адыгэ Рес­публикэм изаслуженнэ артисткэу Даутэ Сусанэ гум иорэд хъугъэу, адыгэ шэн-хабзэхэм афэгъэхьыгъэу Жэнэ Къырымызэрэ Сэмэгу Гощнагъорэ зэдаусыгъэр ыгъэжъынчыгъ.

Шъолъырхэм яспортсменхэр алырэгъум щыбэнагъэх. Адыгеим щыщхэм апэрэ чIыпIи 6, ятIонэрэу чIыпIи 6, ящэнэрэу чIыпIи 6 къыдахыгъэх. Дышъэр къэзыхьыгъэхэр ЛIыхъурэе Мурат, Кобл Рэмэзан, Тыгъужъ ТIахьир, Хьакъуй Амир, ДышъэкI Айтэч, ТIэшъу СултIан.

— Лъэшэу сафэраз зэхэща­кIохэм, зэнэкъокъум щыбэнагъэхэм. Самбэм зызэриушъомбгъурэм, тиныбжьыкIэхэм яIэпэIэсэныгъэ зэрэхагъахъорэм сегъэгушIо, — къытиIуагъ спортышхом илIыхъужъэу Хьаса­нэ­къо Мурат.

Опсэу, Мурат! Тхьэм насыпышIо, бэгъашIэ уешI. О уигъэ­хъагъэхэр дунаим щашIэх, тэ тарэгушхо.

ЕмтIылъ Нурбый.