Проектхэм ягъэцэкIэн тегущыIагъэх

Стратегическэ хэхъо­ныгъэм­кIэ ыкIи лъэпкъ проектхэмкIэ УФ-м и Президент дэжь щызэ­хащэгъэ Советым ипрезидиум изэхэ­сыгъоу тыгъуасэ щыIагъэм тхьа­мэ­тагъор щызэрихьагъ Урысые Федерацием и Пре­мь­ер-министрэу Дмитрий Мед­ведевым.

Лъэпкъ проектхэу «Экологиер», «ПсэупIэр ыкIи Iэрыфэгъу къэлэ щыIакIэр» зыфиIохэрэр къэралыгъом ишъолъырхэм ащыгъэцэкIагъэхэ зэрэхъурэм, гъэхъагъэхэм адакIоу щыкIагъэу, гумэкIыгъоу щыIэхэм, ахэр дэгъэзыжьыгъэнхэмкIэ шIэгъэн фаехэм къэзэрэугъоигъэхэр атегущыIагъэх. Видеоселектор шIыкIэм тетэу кIогъэ Iофтхьа­бзэм хэлэжьагъ Адыгэ Респуб­ликэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

УФ-м и Правительствэ и Тхьа­матэ проект пэпчъ шъхьа­фэу къыщыуцугъ, ахэр къэралыгъом щызэшIохыгъэхэ зэрэ­хъурэм кIэкIэу къытегущыIагъ. Проектэу «Экологием» къызэригъэнафэрэмкIэ, коммунальнэ пыдзэфэ пытэхэр къызщыда­гъэкIыжьыщтхэ ыкIи зыщагъэфедэщтхэ системэм къихьащт илъэсым шъолъырхэр техьанхэу агъэнафэ. Субъектхэм янахьыбэр ащ техьагъэх е фэхьазырых. Ау мы лъэныкъомкIэ гумэкIыгъо зыдэщыIэ субъектхэр щыIэх.

Проектэу «ПсэупIэр ыкIи Iэ­рыфэгъу къэлэ щыIакIэм» игъэ­цэкIэн лъэныкъо шъхьаIэу къы­дыхэлъытагъэр цIыфхэм псэу­пIэхэр зэрагъэгъотынымкIэ ипо­текэу къырахырэм процентэу пылъыр къегъэIыхыгъэныр ыкIи къэгъэлъэгъон гъэнэфа­гъэм нэгъэсыгъэныр ары. Непэрэ мафэм ехъулIэу банкхэм ащыщ­хэм чIыфэу къатырэр 2020-рэ илъэсым щыIэн фэе къэгъэлъэ­гъонхэм акIэхьэ. Ащ дакIоу уна­кIэу ашIыхэрэм еджапIэхэр, кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэр, сымэ­джэщхэр къадыхэлъытэгъэнхэм мэхьанэшхо зэриIэр Дмитрий Медведевым къыIуагъ. Жъы хъугъэ унэхэм арысхэр гъэкощыгъэнхэм ипрограммэ зэрифэшъуашэу гъэцэкIэгъэным анаIэ зэрэтетыр къыхигъэщыгъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зэхэсыгъом ыуж къызэриIуагъэмкIэ, пыдзэфэ пы­тэхэм ягъэзекIон фытегъэ­псыхьэгъэ системакIэм респуб­ликэр техьагъ нахь мышIэми, шъолъыр операторым иIофшIэн зэрэзэхищэрэм лъыплъэгъэн, цIыфхэм зэпхыныгъэ адыряIэн фае. Шъолъыр проектэу «Псы къабз» зыфиIорэм къыдыхэ­лъытагъэу псыр зыукъэбзырэ екIолIакIэр шъолъырым щагъэфедэн гухэлъ щыI. Джащ фэдэу республикэм ипсэупIэ 50-мэ ащыIэ псыр зыщаугъоирэ псэуалъэхэр агъэцэкIэжьынхэу ыкIи ашIынхэу агъэнафэ.

Проектэу «ПсэупIэр ыкIи Iэрыфэгъу къэлэ щыIакIэм» къы­дыхэлъытагъэу 2024-рэ илъэ­сым нэс аварийнэ фондым щы­псэурэ нэбгырэ 425-мэ псэу­пIэ арагъэгъотынэу щыт. Ащ сомэ миллион 239-м ехъу пэIуа­гъэхьанэу ары. Мы илъэсымкIэ къэгъэлъэгъонэу агъэнэфагъэм республикэр кIэхьагъ.

Шъолъыр проектэу «Шэпхъэ­шIухэм адиштэрэ къэлэ щыIа­кIэм» игъэцэкIэн мы илъэсым сомэ миллион 251-м ехъу пэ­Iуагъэхьагъ. Общественнэ чIыпIэ 22-мэ ыкIи щагу 35-мэ язэтегъэпсыхьанкIэ IофшIэныр процент 90-м кIахьэу муниципа­литетхэм ащагъэцэкIагъ. Респуб­ликэм ипащэ къызэриIуагъэмкIэ, илъэсым ыкIэм нэс мылъкур зэкIэ гъэфедэгъэн фае.

— Лъэпкъ ыкIи шъолъыр проектхэм къадыхэлъытэгъэ лъэныкъо пэпчъ дгъэцэкIэныр пшъэрылъ шъхьаIэу щыт. Ахэр зэшIохыгъэ зэрэхъурэм елъы­тыгъ цIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ зыфэдэщтыр, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.