Iэтэхъуи 4 ыгъэфыкъуагъ

Тыгъэгъазэм и 3-м сыхьатыр 13.30-м къалэу Мыекъуапэ иурамэу я 2-рэ Крестьянскэм гъогу хъугъэ-шIагъэ щыхъугъ.

ПэшIорыгъэшъэу зэрагъэунэфыгъэмкIэ, илъэс 18 зыныбжь водителэу ВАЗ-21053-р зезыфэщтыгъэм машинэр фэмыгъэIорышIэжьэу лъэсрыкIо гъогум телъэдагъ. Ащ ыпкъ къикIыкIэ илъэс 16 зыныбжь нэбгыри 4 шъобж зэфэшъхьафхэр атещагъэхэу сымэджэщым ащагъэх. Нэбгырищыр Мыекъопэ районым щыщ, яплIэнэрэр — Краснодар краим. Гурыт гъэсэныгъэ зыщызэрагъэгъотырэ учреждениеу къалэм дэтхэм ащыщ горэм ахэр щеджэх.

ЗэрагъэунэфыгъэмкIэ, машинэр зэрифэнымкIэ фитыныгъэ водителым иIагъэп ыкIи ыпэкIи ар къыратыгъэу щытэп.

Мы уахътэм полицием иIофышIэхэм хъугъэ-шIагъэм епхыгъэ Iофыр зэхафы.