ЯзекIуакIэкIэ щысэтехыпIэх

ШIушIэным пылъхэм, зыгукIэ хьалэл цIыфхэм ацIэ дахэкIэ раIоу хабзэ. Бэмэ зэралъытэрэмкIэ, шIушIэныр зигъогогъу цIыфыр насыпышIоу ары, ащ фэдэм игъашIэ дахэу зэхэлъ, егъэшIэрэ щытхъур къылэжьыгъ. «ШIу зышIэрэм шIу фыщылъ» еIо адыгэ гущыIэжъым. Дэргушъэо Амин.

Шъыпкъэ, шIу угу имылъэу, шIу пшIэн плъэкIыщтэп. Зыгу къабзэу, ихыгъэу, цIыфхэм шIулъэгъу афызиIэм ишIушIэ ины, ищытхъу еIэты.

Мыщ фэдэ гупшысэхэр сэзыгъэшIыгъэхэр Еджэркъуае икIэлэ пIугъэхэу Дэргушъэо Аминэрэ Брыцу Тимуррэ. БэмышIэу мыхэм лIыхъужъныгъэ зэрэзэрахьагъэм фэгъэхьыгъэ къэбарыр Интернетым исайт зэфэшъхьафхэм къарыхьагъ, мы кIалэхэм лIыблэнагъэу къызхагъэфагъэр щытхъукIэ афалъэгъузэ, якъоджэгъухэм ямызакъоу, цIыфыбэмэ ярэзэныгъэ гущыIэхэр къафатхыгъэх. Сыда пIомэ мы кIэлитIур ары мыхъугъэ­мэ, машIом тхьамыкIэгъо кIэух фэхъущтыгъ.

Шъугу къэдгъэкIыжьын шэкIогъум и 30-м Еджэркъуае иурамэу Советскэм тет псэупIэу, зыныбжь хэкIотэгъэ ныор зыщыпсэущтыгъэм машIор къыкIэнагъэу стызэ, Дэргушъэо Аминэ къылъэгъугъ. Ар дэгъоу щыгъозагъ ныом изакъоу мы унэм зэрисыгъэм. Икъоджэгъу кIалэу Брыцу Тимур игъусэу бзылъфыгъэр машIом къызэрэхахыщтым пылъыгъэх, ащкIэ алъэкIи къагъэнагъэп. Iугъом зэлъиубытыгъэ унэм ипчъэ Iуахи, зыпари ымылъэгъоу, Iэбэ-лъабэзэ, иакъыл щыуагъэу джэхашъом телъыгъэ ныор Аминэ къыгъотыгъ. ПсынкIэу ар унэм къырихыгъ ыкIи ыгу массаж ышIызэ, апэрэ медицинэ IэпыIэгъур ныом ри­тыгъ. Ащ ыуж мэшIогъэкIуасэхэм къя­джагъ. ЕтIанэ кIэлитIумэ бзылъфыгъэр машинэм рагъэгъуалъхьи, Кощхьэблэ район сымэджэщым нагъэсыгъ.

Ныом Iугъо кIуачIэм иегъэшхо къекIы­гъэу, ипсауныгъэ зэщигъэкъуагъэу врачхэм а чIыпIэм агъэунэ­фыгъ. Мы мафэхэм яхъулIэу ащ ипсауныгъэ зэтырагъэуцожьыгъ, щынагъо щыIэп.

Дэргушъэо Аминэрэ Брыцу Тимуррэ лIыблэнагъэу ыкIи лIыхъужъныгъэу зэрахьагъэр Урысыем и МЧС и ГъэIорышIэпIэ шъхьаIэу АР-м щыIэм шIукIэ афилъэгъугъ ыкIи мы мэфэ благъэхэм ахэм ящытхъу аIощт.

Еджэркъое къоджэ псэупIэм ипащэу Брафтэ Руслъан къызэрэтиIуагъэмкIэ, икъоджэгъу кIалэхэм зэрэчылэу арэгушхо. Аминэ Кощхьэблэ районым ихьыкум пристав Iоф щешIэ. Ащ нэмыкIэу чылэм дэт мэщытым иIимам. Унэгъо дахэ иI, ишъхьэгъусэрэ ежьыррэ сабыищ зэдапIу. Аминэ шIушIэныр зигъогогъу цIыф, чылэм сыд фэдэ Iоф щызэшIуахыми, ар чанэу ахэлажьэ. Брыцу Тимур кIэлакI, дзэм къулыкъур къыщихьи къэкIожьыгъакI. ИхъупхъагъэкIэ укъэзымыгъэу­кIытэжьыщт кIалэхэм зэу ащыщ.Брыцу Тимур.

— ЛIыблэнэгъэ зекIуакIэу къызхагъэ­фагъэмкIэ, тикъуаджэ ыцIэ дахэкIэ зэрэрагъэIуагъэмкIэ лъэшэу тафэраз. Ау хэтрэ цIыфи чылэм щыщэу мы хъу­гъэ-шIагъэм къырихьылIэгъагъэмэ, джащ фэдэу зэрэзекIощтыгъэм сицыхьэ телъ, — еIо Брафтэ Руслъан.

Къоджэ советым ипащэ къызэриIуа­гъэмкIэ, зиунэ стыгъэ Бэрзэдж Джанщыр Iахьылхэр иIэх нахь мышIэми, изакъоу псэущтыгъэ. Щагум унэшхуи дэт, ау ежь зычIэсыгъэ унэ цIыкIур ары стыгъэр. Ныор мы уахътэм сымэджэщым чIэлъ. Иунэ къэкIожьыгъэми, ащ ущыпсэунэу щытэп, адрэ унэшхоу щагум дэтыри къэфабэрэп. Иунэ агъэцэкIэжьыфэкIэ иIахьылхэм зэраубытылIэнэу ары къызэраIорэр. Унэ цIыкIоу стыгъэр зыпкъ рагъэуцожьыным мэфэ заулэкIэ ыуж ихьащтых.

КIАРЭ Фатим.