Ныбджэгъу лъапIэхэр!

Тыгъэгъазэм и 2-м къыщегъэжьагъэу и 12-м нэс фэгъэкIотэныгъэ зиIэ кIэтхэгъу уахътэр кIощт. Гъэзетэу «Адыгэ макъэр» 2020-рэ илъэсым иапэрэ илъэсныкъом къыпIукIэным фэшI сомэ 823-рэ чапыч 74-кIэ къип­тхыкIын плъэ­кIыщт. Зы мазэм къыпIукIэным фэшI соми 137-рэ чапыч 29-кIэ укIэтхэн амал щыI. МэзищымкIэ ыосэщтыр сомэ 411-рэ чапыч 87-рэ. Почтэм иотделениехэм гъэзетыр къащишъутхыкIын шъулъэкIыщт.


Ныбджэгъухэр, тэгугъэ фэгъэкIотэныгъэ уахътэу Урысыем и Почтэ къыгъэнэфагъэр къызфэжъу­гъэфедэнэу.

Ныбджэгъу лъапIэхэр, шъукIатх лъэпкъ гъэзетым!