Игупшысэ иорэд къыщызэIуехы

ОрэдыIо цIэрыIоу Ирина Дубцовам ипчыхьэзэхахьэ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние щыкIуагъ.

Урысыем щызэлъашIэрэ орэдыIом зэнэкъокъухэм щытхъуцIэу къащыдихыгъэр макIэп. Волгоград къыщыхъугъэ пшъашъэр телекъэ­ты­нэу «Жъуагъохэм яфабрикэ» хэлэжьагъ. Орэдхэр зытетхэгъэ дискхэр къыдигъэкIыгъэх. «Илъэ­сым иорэдыIу» зыфиIорэ щытхъу­цIэр къыфаусыгъ, «Дышъэ граммофоныр» къыфагъэшъошагъ. «Илъэсым иорэд» зыфиIорэ фес­ти­­­валым и Щытхъу тхылъ къыди­хыгъ.

Ирина Дубцовам усэхэр етхых, орэдышъохэр еусых. Эстрадэм щызэлъашIэхэрэ Любовь Успенскаям, Леонид Руденкэм, Никита Пресняковым, нэмыкIхэм ягъусэу иIофшIэн лъигъэкIотагъ.

ШэнышIу зэрэфэхъугъэу, шIу­лъэгъу орэдхэр бэрэ къеIох. ГъэшIэгъоныр орэд пэпчъ хэу­шъхьафыкIыгъэ екIолIакIэ къызэрэфигъотырэр ары. Орэдым псэ къыпегъакIэ, кIуачIэу хилъхьэ­рэр гупшысэхэм къащызэIуехы.

Мыгощыгъэ шIулъэгъур иорэдхэм къащыхегъэщы. «ТелефонкIэ укъытеорэп, укъысфатхэрэп», — еIо артисткэм. ЗэгурыIоны­гъэр сыда къызыщежьэрэр? ОрэдыIом гукIэ ащ зыфегъазэ. ШIу узэрэлъэ­гъуным фэшI узэгурыIон, лъытэны­гъэ зэфэпшIын зэрэфаер орэдым къыщеIуатэ.

Филармонием щагъэпсыгъэ экранышхом артисткэм ищыIакIэ, искусствэм Iоф зэрэщишIэрэм яхьылIэгъэ пычыгъохэр къыщегъэлъагъох.

Янэ-ятэхэм шIулъэгъоу афыриIэр хэушъхьафыкIыгъэу щыт. Уигупсэхэр щыIэныгъэм къыщыуатэх, ори уятэжьы. ГукIэгъум имэхьанэ орэдым къыщыхегъэщы. Артисткэм ишъао ыцIэр Артем. Роман Чернициныр ишъхьэгъусэу щытыгъ, джырэ уахътэ ищыIэныгъэ зэхъокIыныгъэхэр фэхъух.

— Мыекъуапэ сыгу рихьыгъ. Къалэр къабзэ, цIыфхэр нэгушIох. Пщэгъошхом тыхэтэу Мыекъуапэ тыкъыдэхьагъ, филармонием да­хэу къыщытпэгъокIыгъэх. Полицием икъулыкъушIэхэм анэсыжьэу зэкIэми тафэраз, — къы­Iуагъ Ирина Дубцовам.