Зэфэхьысыжьхэр, пшъэрылъхэр

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Федеральнэ казначействэм и ГъэIорышIапIэу АР-м щыIэм ипащэу КIэныбэ Руслъан IофшIэгъу зэIукIэгъу дыриIагъ.

Мы илъэсым ведомствэм Iофэу ышIагъэм изэфэхьысыжьхэр, лъэпкъ ыкIи шъолъыр проектхэм ягъэцэкIэн къыдыхэ­лъытагъэу пшъэрылъыкIэу къэуцухэрэм атегущыIагъэх.

Мы лъэныкъомкIэ республикэм Iоф­шIэнышхо зэшIуихынэу къызэрэпыщы­лъыр Адыгеим и ЛIышъхьэ къыIуагъ. Анахьэу анаIэ зытырагъэтын фэе лъэныкъохэм кIэкIэу ягугъу къышIыгъ.

— Къэралыгъом инэмыкI шъолъыр­хэм афэдэу Адыгеир лъэпкъ проектхэм ягъэ­цэкIэн хэлажьэ. А пстэури зы­фытегъэ­псыхьагъэр цIыфхэм ящы­IэкIэ-псэукIэ нахьышIу шIыгъэныр ары. Мыщ дэжьым тэркIэ мэхьанэшхо иI бюджет ахъщэр гъэфедагъэ зэрэхъурэм казначействэр, УплъэкIокIо-лъытэкIо палатэр, нэмыкI къулыкъухэр пытагъэ хэлъэу лъыплъэнхэм, — къы­Iуагъ Къум­пIыл Мурат.

КIэныбэ Руслъан къызэриIуагъэмкIэ, республикэм щагъэцэкIэрэ лъэпкъ проекти 8-м мы илъэсым сомэ миллиарди 3,7-рэ фэдиз апэIуагъэхьанэу агъэнафэ. Тыгъэгъазэм и 1-м ехъулIэу хъарджхэр сомэ миллиарди 3-м кIэхьагъ, ащ щыщэу сомэ миллиарди 2,6-р федеральнэ бюджетым къыхэхыгъ. Финасхэм ягъэзе­кIонкIэ организацие зэфэшъхьафхэм яIофшIэн зэрэзэхащэрэр уплъэкIугъэным пае непэрэ шапхъэхэм адиштэрэ технологиякIэхэр ГъэIорышIапIэм егъэфедэх, ащ ишIуагъэкIэ хэукъоныгъэхэр псынкIэу дагъэзыжьых. Мыщ фэдэ екIолIакIэр лъэпкъ проектхэм ягъэцэкIэни щагъэфедэ.

Казначействэм пшъэрылъ шъхьаIэу иIэр федеральнэ бюджетыр гъэцэкIэгъэ­ныр, республикэ ыкIи чIыпIэ бюджетхэм ягъэцэкIэнкIэ кассовэ фэIо-фашIэхэр зэрифэшъуашэу зэхэщэгъэнхэр ары. 2019-рэ илъэсым тыгъэгъазэм и 1-м ехъулIэу лъэныкъо зэфэшъхьафхэм арагъэхьэгъэ хахъохэр сомэ миллиард 55-рэ мэхъу, блэкIыгъэ илъэсым мыщ фэдэ иуахътэ егъэпшагъэмэ а пчъагъэр процент 11,8-кIэ нахьыб. Республикэ бюджетым ихъарджхэр сомэ миллиард 20,8-м (зэхэубытэгъэ бюджетым – сомэ миллиард 36,7-м) кIэхьагъ.

Урысые казначействэр зызэхащагъэм и Мафэу къэблагъэрэмкIэ ГъэIорышIапIэм ипащэ, икъулыкъушIэхэм Адыгеим и ЛIышъхьэ афэгушIуагъ. Гъэхъагъэхэр ашIыхэзэ ыпэкIэ лъыкIотэнхэу, дэгъоу щыIэр къадэхъунэу афэлъэIуагъ.