Дунэе батырым фэгъэхьыгъ

Дунаим самбэмкIэ гъогогъу 11 дышъэр къыщызыхьыгъэ Хьасанэкъо Мурат фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъу тыгъэгъазэм и 8-м Мыекъуапэ щыкIощт .

Республикэ спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» бэнэкIо 200-м нахьыбэ щызэIукIэщт. Илъэс 16 — 18 зыныбжьхэр алырэгъум щыбэнэщтых. Москва, Челябинскэ, Волгоград, Ростов, Саратов хэкухэм, Краснодар, Ставрополь крайхэм, Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Къэрэщэе-Щэрджэсым, Абхъазым, Ингушетием, Адыгеим, нэмыкIхэм яныбжьыкIэхэр зэнэкъокъущтых.

СамбэмкIэ бэнэкIо цIэрыIоу, Урысыем и Къэралыгъо Думэ идепутатэу Хьасанэкъо Мурат фэ­гъэ­хьыгъэ зэIукIэгъухэр яплIэнэрэу Мыекъуапэ щыкIощтых. Адыгеим физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет, республикэм самбэмкIэ испорт еджапIэ, спонсорхэу IэпыIэгъу къафэхъухэрэм зэхэщэн Iофыгъохэр агъэцакIэх.

— Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, Правительствэм яшIушIагъэ къыхэзгъэщы сшIоигъу, — къытиIуагъ АР-м самбэмкIэ испорт еджапIэ ипащдэу, спортымкIэ дунэе класс зиIэ Делэкъо Адамэ.— Зэнэкъокъур спорт Унэшхо зэтегъэпсыхьагъэу «Ошъу­тенэм» щыкIощт. Республикэм икъэшъокIо ансамблэхэр, орэдыIохэр, сатыушIхэр къедгъэблэгъагъэх. ЗэIукIэгъухэм яплъыщтхэм дэгъоу загъэпсэфыщт, спорт­смен цIэрыIохэм аIукIэщтых.

Пчэдыжьым сыхьатыр 10-м зэнэкъокъур аублэщт, пэшIорыгъэшъ бэнэгъухэр зэхащэщтых. Пчыхьэм сыхьатыр 5-м хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэ­хэр алырэгъум щызэIукIэщтых.

ЗэхэщакIохэм спортым пыщагъэхэр, языгъэпсэфыгъо уахътэ гъэшIэгъонэу зыгъакIо зышIоигъо­хэр Хьасанэкъо Мурат фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъум рагъэблагъэх.