Дин зэфыщытыкIэхэр гъэпытэгъэнхэр

Лъэпкъ ыкIи дин зэгурыIоныгъэр республикэм щыгъэпытэгъэным, мыщ епхыгъэ организациехэм пIуныгъэ IофшIэнэу зэхащэрэм шIуагъэ къытыным щатегущыIагъэх дин объединениехэм зэпхыныгъэ адыряIэнымкIэ Советэу Адыгеим и ЛIышъхьэ дэжь щызэхащагъэм изэхэсыгъо.

Iофтхьабзэр зэрищагъ респуб­ликэм ипащэу КъумпIыл Мурат. Ащ хэлэжьагъэх Адыгеим и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, муниципальнэ образованиехэм япащэхэр, динлэжьхэр, АР-м и Общественнэ палатэ ыкIи лъэпкъ-культурнэ организациехэм ялIыкIохэр.

Республикэм и ЛIышъхьэ зэхэсыгъом пэублэ псалъэ къы­щишIызэ, блэкIыгъэ илъэсым щегъэжьагъэу Iоф зышIэрэ Советым пшъэрылъ гъэнэфагъэ­хэр зэрэзэшIуихыхэрэр, обществэр зыгъэгумэкIырэ Iофыгъо­хэр шIуагъэ къытэу зэхэфыгъэн­хэмкIэ мыр площадкэ шъхьаIэу зэрэщытыр къыIуагъ. Адыгеим непэ лъэпкъ ыкIи дин зэгурыIоныгъэ зэрилъыр пстэуми анахь шъхьаIэу хигъэунэфыкIыгъ.

— Адыгеим щыпсэухэрэм языкIыныгъэ дгъэпытэн ыкIи лъыдгъэкIотэн фае. Джащ фэдэу экстремизмэм, дин ыкIи лъэпкъ зэгурыIоныгъэр зыукъо зышIоигъохэм тапэшIуекIоныр пшъэ­рылъ шъхьаI. Мыщ дэжьым дин организациехэм япащэхэм Iоф­шIэныр зэрэзэхащэрэм мэхьанэшхо иI. Урысыем и Президентэу Владимир Путиным къызэрэхигъэщыгъэу, цIыф лъэпкъыбэ зыщыпсэурэ тикъэралыгъо­кIэ обществэр зэзыпхырэ лъэныкъо­хэр, Iофыгъохэр ары анахь шъхьаIэу щытынхэ фаер. Ащ дакIоу тиныбжьыкIэхэр шIушIэ Iофтхьабзэхэм ахэлэжьэнхэм фэтщэнхэм, щыIэныгъэм къыхэ­фэрэ лъэныкъо дэйхэм ащытыухъумэн­хэм пстэуми тынаIэ атедгъэ­тын фае, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

КъыткIэхъухьэрэ лIэужхэм яхэгъэгу шIу алъэгъоу пIугъэнхэмкIэ, унагъом имэхьанэ гъэпытэгъэнымкIэ, сектэ зэфэшъхьафхэм апэшIуекIогъэнымкIэ, джащ фэдэу шIушIэ ыкIи социальнэ мэхьанэ зиIэ Iофтхьабзэхэм язэхэщэнкIэ щыIэ зэпхыныгъэр тапэкIи лъагъокIотэным зэрэщыгугъырэр Адыгеим и ЛIышъхьэ къыIуагъ.

— Пшъэрылъ шъхьаIэу зыфэдгъэуцужьырэр цIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ нахьышIу шIыгъэныр ары. Ар зэшIохыгъэ хъуным мы IофшIэныр фэIорышIэ. Лъэпкъ проектхэм ягъэцэкIэн къыдыхэлъытагъэу Адыгеим непэ щыкIорэ зэхъо­кIыныгъэхэр зэкIэ мы гухэлъым епхыгъэх, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Советым изэхэсыгъо къыщыгущыIагъэх ыкIи мы IофыгъомкIэ пшъэрылъыр зэшIохыгъэ зэрэхъурэмкIэ зэфэхьысыжьхэр къашIыгъэх АР-м лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр, Адыгеим ыкIи Краснодар краим ащыпсэурэ быслъымэнхэм ямуфтиеу Къэрдэнэ Аскэрбый, Архиепископэу Тихон.

Шъолъырым мамырныгъэ, зыпкъитыныгъэ илъыным, цIыф­хэм языкIыныгъэ гъэпытэгъэным дин объединениехэм яIа­хьышIу зэрэхэлъыр, тапэкIи а IофшIэныр зэрэлъагъэкIотэщтыр къыхагъэщыгъ. Республикэм иобщественнэ щыIакIэкIэ мэхьанэшхо зиIэ Iофтхьабзэхэм язэхэщэнкIи, быслъымэн ыкIи чыристан мэфэкIхэм яхэгъэунэфыкIынкIи дин объединениехэм зэгурыIоныгъэ азыфагу зэри­лъым мэхьанэшхо иIэу пстэуми алъытагъ.

Диным епхыгъэ Iофтхьабзэхэр зэрифэшъуашэу зэхэщэгъэнхэм муниципалитетхэм япа­щэхэм анаIэ тырагъэтын, ащ хэщагъэхэм яшIуагъэ арагъэкIын зэрэфаер Адыгеим и ЛIышъхьэ кIэухым къыIуагъ.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.
Сурэтыр А. Гусевым тыри­хыгъэх.