Депутатхэм апай

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм ия 44-рэ зэхэсыгъо 2019-рэ илъэсым тыгъэгъазэм и 9-м щыIэщт.


Зэхэсыгъом зыщахэплъэщтхэм мыщ фэдэ Iофыгъохэр ахагъэ­хьагъэх: законопроектхэу «2020-рэ илъэсымкIэ ыкIи 2021-рэ, 2022-рэ илъэсхэм ячэзыу пIалъэ­кIэ Адыгэ Республикэм иреспуб­ликэ бюджет ехьылIагъ», «2020-рэ илъэсымкIэ ыкIи 2021-рэ, 2022-рэ илъэсхэм ячэзыу пIалъэ­кIэ Адыгэ Республикэм шIокI зимыIэ медицинэ страхованиемкIэ и ЧIыпIэ фонд бюджет ехьылIагъ» зыфиIохэрэм ятIонэ­рэу ахэплъэгъэныр; законопроектхэу «Адыгэ Республикэм изаконхэу «Бюджет Iофыр Адыгэ Республикэм зэрэщыгъэпсыгъэм ехьылIагъ», «Илъэсыбэрэ Iоф зэрашIагъэмкIэ пенсиеу къаратырэм ехьылIагъ», «Адыгэ Рес­публикэм игъогухэр щынэ­гъон­чъэн­хэмкIэ Iофыгъо заулэ зэшIо­хыгъэным ехьылIагъ», «Тыкъэзы­уцухьэрэ дунаим икъэу­хъу­мэнкIэ Адыгэ Республикэм икъэ­ралыгъо хэбзэ къулыкъухэм яполномочиехэр зэрагъэцакIэ­хэ­рэм ехьы­лIагъ» зыфиIохэрэм зэхъокIыныгъэхэр афэшIыгъэнхэм афэгъэ­хьыгъэхэм» апэрэу ахэплъэгъэныр ыкIи нэмыкI Iофы­гъохэр.

Жуковскэм иурам тет унэу N 22-м хэт Залышхоу зэхэсыгъо­хэр зыщызэхащэрэм сыхьатыр 10.00-м ащ иIофшIэн щыригъэ­жьэщт.

Адыгэ Республикэм
и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу
Владимир Нарожный