Адыгеим щагъэпсыгъэх

УФ-м ошIэ-дэмышIэ IофхэмкIэ и Министерствэ и ГъэIорышIэпIэ шъхьаIэу Адыгеим щыIэм шэкIогъу мазэм мэшIогъэкIосэ-къэгъэнэжьын отрядитIу якъулыкъушIапIэ республикэм къыщызэIуихыгъ.

Ахэм яшIуагъэкIэ машIом щыухъумэгъэ чIыпIэр нахьыбэ хъугъэ. ПодразделениякIэхэм къагъэгъу­нэщтмэ ащыщых Красногвардейскэ, Тэхъутэмыкъое, Теуцожь районхэр ыкIи Адыгэкъалэ.

«ОшIэ-дэмышIэ Iоф къэхъумэ къэгъэнэжьакIохэр къызэрэ­сы­щтхэ уахътэр бэкIэ нахь макIэ хъущт. Ащ ишIуагъэкIэ мэшIогъэкIуасэхэм яIофшIэн нахь дэгъоу агъэпсыщт ыкIи цIыфхэм псынкIэу IэпыIэгъу афэхъущтых», — еIо УФ-м ошIэ-дэмышIэ IофхэмкIэ и Министерствэ и ГъэIорышIэпIэ шъхьаIэу Адыгеим щыIэм ипащэу, полковникэу Александр Зыбкиным.

ЗэрагъэнафэрэмкIэ, 2020 – 2023-рэ илъэсхэм субъект ыкIи муниципальнэ мэшIогъэкIосэ къулыкъум иподразделениякIэу 6 джыри къызэIуахыщт. Ахэр Тэхъутэмыкъое, Красногвар­дейскэ, Кощхьэблэ ыкIи Мые­къопэ районхэм арытыщтых.

Мы уахътэм Адыгеим мэшIогъэкIосэ-къэгъэнэжьын части 9 ыкIи пости 7 итых. Постхэр зэкIэ зы часть ашIыжьынхэ гухэлъ яI. Джащ фэдэу станицэу Ханскэм мэшIогъэкIосэ-техническэ часть щагъэпсынэу рахъу­хьэ. Ащ ишIуагъэкIэ респуб­ликэм ишъолъыр имыкIыхэу техникэ лъэпкъ пстэоу ведомствэм иIэр а чIыпIэм щагъэцэкIэжьыщт.