IофшIэныр зэфахьысыжьыгъ, пшъэрылъыкIэхэр агъэнэфагъэх

Сэкъатныгъэ зиIэхэм ыкIи ветеранхэм яIо­фы­гъохэмкIэ Советэу Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ дэжь щызэхэщагъэм зичэзыу зэ­хэсыгъоу иIагъэр IофшIэнымкIэ ыкIи со­циальнэ хэхъоныгъэмкIэ министрэу Мырзэ Джан­бэч зэрищагъ.

Ащ пэублэ гущыIэ къышIызэ, хабзэ зэрэхъугъэу, сэкъатныгъэ зиIэхэм я Мафэ ипэгъокIэу зэрэзэIукIэхэрэр къыхигъэщыгъ. ЫпшъэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ купым хахьэхэрэм яIофыгъохэу зэшIуахыгъэхэм зэфэхьысыжьхэр зэрафашIырэр, амышIагъэу къэнагъэхэр зэрагъэнафэхэрэр министрэм къыIуагъ.

Зэхэсыгъом IофыгъуиплIымэ щахэплъагъэх. Ветеранхэм, сэкъатныгъэ зиIэхэм, Хэгъэгу зэошхом хэкIодагъэхэм яшъхьэгъусэхэм, концлагерьхэм аща­Iыгъыгъэхэм, тамыгъэу «Житель блокадного Ленинграда» зыфиIорэр зыфагъэшъошагъэхэм диспансернэу зэралъы­плъэхэрэм къытегущыIагъ псау­ныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ министрэм игуадзэу Хьа­гъэудж Марет. Ащ къызэри­IуагъэмкIэ, 2019-рэ илъэсым щылэ мазэм и 1-м ехъулIэу диспансер учетым сэкъатныгъэ зиIэ нэбгырэ 49-рэ ыкIи Хэгъэгу зэошхом хэлэжьэгъи 159-рэ хэтыгъ (пстэумкIи нэ­бгырэ 208-рэ), шъузабэу — 878-рэ, тамыгъэр зэратыгъэхэу — 28-рэ, концлагерьхэм аща­Iыгъыгъэхэу — 44-рэ. Мы­хэм зэкIэми япсауныгъэ ауплъэкIугъ, врачхэу ящыкIа­гъэхэр къяплъыгъэх ыкIи Iэзэгъу уцхэр къафыратхы­кIыгъэх.

Советым изэхэсыгъохэм ащыщ сэкъатныгъэ зиIэхэм апае поликлиникэм епхыгъэу нэр протезировать зыщашIырэ кабинет къыщызэIуахынэу зэ­рэщытыгъэр Урысые Федерацием социальнэ страховани­емкIэ и Фонд и Адыгэ респуб­ликэ Къутамэ ипащэу Натхъо Разиет къэзэрэугъоигъэхэм агу къыгъэкIыжьыгъ.

— Непэрэ мафэм ехъулIэу а фэIо-фашIэр зищыкIэгъэ нэ­бгыри 150-рэ фэдиз Адыгеим ис. Ащ пае ахэр тигъунэгъу шъолъырхэм кIонхэ фаеу зэрэ­хъурэм къиныгъохэр къафе­хьых. Ащ фэдэ кабинет респуб­ликэм къыщызэIуахымэ Iофыгъор дэгъэзыжьыгъэ хъущт. Нэр протезировать зэрашIыщт фэ­Iо-фашIэм пэIухьащт мылъкур фон­дым къытIупщыным фэхьазыр, — къыIуагъ Натхъо ­Разиет.

Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым сэ­къатныгъэ зиIэхэм гъэсэныгъэ зэрэщарагъэгъотырэм къыте­гущыIагъ апшъэрэ еджапIэм хэт гупчэм ипащэу Галина Измайловар. Инклюзивнэ гъэсэныгъэм иIофшIэн 2014-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу зэхащагъэу а купыр зэрэрагъа­джэрэр, гъэ­хъагъэхэр зэрашIырэр ащ къыхигъэщыгъ. Университетым модель ыгъэпсыгъ: «еджапIэр — колледжыр — апшъэрэ еджа­пIэр — Iоф­шIэныр». Джащ тетэу зипсауныгъэ амалхэр зэщыкъуагъэхэм Iоф адашIэ.

— Непэ Мыекъопэ къэра­лыгъо технологическэ университетым, политехническэ колле­джым, Яблоновскэм дэт къу­та­мэм зэхэтхэу сэкъатныгъэ зиIэ нэбгырэ 91-рэ ащеджэ. блэкIыгъэ илъэсым ебгъапшэмэ, ар нэбгырэ 19-кIэ нахьыб. Тистудентхэм зэнэкъокъухэм гъэхъа­гъэхэр ащашIых, ащкIэ IофшIэн языгъэгъотыхэрэм анаIэ къызытырарагъэдзэн алъэкIы. Еджа­пIэр къызаухырэ нэуж илъэ­сищым къыкIоцI а купым ха­хьэхэрэ студентхэм ящыIэныгъэ тылъэплъэ, амал зэриIэкIэ Iоф­шIэн къафэтэгъоты, — къы­Iуагъ Галина Измайловам.

Советым изэхэсыгъо хэлэ­жьагъэхэр Iофыгъохэу агъэнэфагъэхэм ахэплъагъэх, уна­шъохэу ищыкIагъэхэр аштагъэх, къэкIощт илъэсым ашIэн фаехэр рахъухьагъэх.

Iэшъынэ Сусан.