ЯтIонэрэ еджэгъумкIэ зыхэплъэщтхэр

2020-рэ илъэс бюджетым ыкIи 2021 — 2022-рэ илъэсхэмкIэ агъэнэ­фа­гъэхэм афэгъэхьыгъэ хэбзэгъэуцугъэм ипроект Парламентым зэхэсыгъоу блэкIыгъэ мазэм иIагъэм апэрэ еджэгъумкIэ щаштагъ. Джы ащ гъэтэрэзыжьынэу фашIыщтхэр ары зыфэгъэхьыгъагъэр бюджет-финанс, хэбзэIахь ыкIи экономикэ политикэмкIэ, пред­при­нимательствэмкIэ ыкIи IэкIыб зэпхыныгъэхэмкIэ Комитетым тыгъуасэ зэхэсыгъоу иIагъэр. Ащ ипащэу Iэщэ Мухьамэд ар зэрищагъ.

Бюджетым фэгъэхьыгъэ зако­ным ипроект тегущыIэнхэу къы­хэзылъхьагъэр АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, апэрэ еджэгъумкIэ аштагъэм джыри къыфагъэзэжьынэу икIэ­рыкIэу къыхэзылъхьажьыгъэри ары.

АР-м финансхэмкIэ иминистрэу Долэ Долэтбый къызэриIуагъэмкIэ, федеральнэ бюджетым къыхэхыгъэу сомэ мил­лиардрэ миллион 297-м ехъу республикэм къыфэкIощт. Ащ фэшI а пчъагъэр республикэ бюджетым хэлъытэгъэным фэгъэхьыгъэ гъэтэрэзыжьын фэшIыгъэн фае. Ар къызэрэхахъо­рэм ыпкъ къикIэу нэмыкI пчъа­гъэу бюджетым щыгъэнэфагъэ­хэми зэхъокIыныгъэхэр афа­шIынхэ фаеу мэхъу.

АР-м иминистрэхэм я Кабинет иIэпэчIэгъэнэ фонд сомэ миллиони 100-у къихьащт 2020-рэ илъэс бюджетым изаконопроект щыгъэнэфэгъагъ. Федеральнэ гупчэм дотациеу къы­тIупщыщтым къыхэхыгъэу ащ джыри сомэ миллиони 150-рэ хагъэхъонышъ, сомэ миллион 250-рэ ашIыщт. Джащ фэдэу дотацием къыхэхыгъэу сомэ миллион 78-рэ мин 365-м ехъу бюджетым епхыгъэу Iоф зы­шIэхэрэм ялэжьапкIэ къэIэтыгъэным пэIуагъэхьанэу къыдыхалъытэщт.

Мыхэм афэгъэхьыгъэхэ гъэтэрэзыжьынхэр фэшIыгъэнхэм депутатхэр тегущыIагъэх.
АР-м и Гъогу фонд джыри сомэ миллион 261-м ехъукIэ нахьыбэ шIыгъэным фэгъэхьыгъагъ гъэтэрэзыжьынхэм ащыщ. А ахъщэм щыщэу сомэ миллиони 115-р автомобиль гъо­гоу зэкIэми зэдагъэфедэхэрэм ягъэцэкIэжьын пэIуагъэхьанэу псэупIэ койхэм атырагощэщт. ГущыIэм пае, Инэм къэлэ псэупIэ коим сомэ миллион 35-р фэкIощт, Адыгэкъалэ сомэ миллион 30 фатIупщыщт, къалэу Мыекъуапэ игъогухэм ягъэцэкIэжьын пае сомэ миллион 50-р ратыщт.

Республикэ бюджетым фэгъэ­хьыгъэ законопроектым щыгъэ­нэфагъэхэр шапхъэхэм адиштэнхэм фэшI нэмыкI гъэтэрэзыжьынхэри проектым фашIыгъэх.

Гъэтэрэзыжьынхэр 19 хъущтыгъэх, зэкIэми депутатхэр ахэплъагъэх, атегущыIагъэх, ау зыдырамыгъэштагъэхэри къа­хэкIыгъэх. Зыдырагъэштагъэхэр къыкIэлыкIорэ зэхэсыгъоу Парламентым иIэщтым ятIонэрэ еджэгъумкIэ ахэплъэнхэу къыхалъхьащтых.

ШIокI зимыIэ медицинэ страхованиемкIэ АР-м и ЧIыпIэ фонд 2020-рэ илъэсымкIэ ибюджет зыфэдэщтым ыкIи 2021 — 2022-рэ илъэсхэмкIэ агъэнэфагъэхэм афэгъэхьыгъэ законопроектыми мы зэхэсыгъом щытегущыIагъэх. Ащ зыпари гъэтэрэзыжьын фашIыгъэп.

ХЪУТ Нэфсэт.