Шъусакъ – гъэпцIакIох

Банк учреждениехэм щынэгъончъэнымкIэ якъулыкъухэм яIофышIэхэу аIозэ гъэпцIакIохэр цIыфхэм къафытеох.

Мы шIыкIэр агъэфедэзэ шэ­кIогъур къызихьагъэм къыще­гъэжьагъэу Адыгеим бзэджэшIэгъи 8 щызэрахьагъ.

ГъэпцIакIохэм цIыфхэр агъэ­делэнхэм фэшI къэбар нэпцIхэр къафаIуатэх, нахьыбэрэмкIэ якарточкэ илъ ахъщэр рахын гухэлъ щыIэу къагурагъаIо. Ар мыхъуным фэшI карточкэм ино­мер, ащ тетхэгъэ цифрэхэр ыкIи СМС-у къафэкIуагъэм икод къа­раIонэу зафагъазэ.

Республикэм щыпсэурэ нэ­бгыриймэ бзэджашIэхэм къа­Iорэр зэкIэ агъэцэкIагъ, зэдэгу­щыIэгъум ыуж ясчет илъыгъэ ахъщэр чIанагъ. Зэрарыр сомэ мин 280-рэ фэдиз мэхъу.

Мыщ фэдэ чIыпIэ шъуимыфэным, шъуимылъку чIэшъумынэным афэшI сакъыныгъэ къыз­хэ­­жъугъэфэнэу хэбзэухъумакIо­хэр къышъоджэх. ШIумышIэрэ цIыф къышъуфытеуагъэмэ, ащ шъудэ­мыгущыIэу, телефоныр жъугъэ­тIылъ, къэбар шъыпкъэр зэ­жъу­гъэшIэнэу шъуфаемэ, картэм тетхэгъэ телефон но­мерымкIэ шъуибанк шъуфытеу.