Профсоюзхэм язэIукIэгъухэр

Мыекъуапэ ипрофсоюзхэм шах­матхэмкIэ язэнэкъокъу къалэм щыкIуагъ. Гъэсэныгъэм епхыгъэ IофшIапIэхэм къары­кIыгъэхэр зэIукIэгъухэм ахэлэ­жьагъэх.

Къалэм гъэсэныгъэмкIэ ипрофсоюзхэм япащэу А. ШъэоцIыкIумрэ республикэм шахматхэмкIэ и Федерациерэ зэнэкъокъум хэлэжьагъэх.

Къалэм гъэсэныгъэмкIэ ипрофсоюзхэм япащэу А. ШъэоцIыкIумрэ республикэм шахматхэмкIэ и Федерациерэ зэнэкъокъум изэхэщэн кIэщакIо фэхъугъэх. Зэнэкъокъум исудья шъхьаIэу Д. Литвиновам зэрилъы­тэрэмкIэ, ешIакIохэм яIэпэIэсэныгъэ зэрэха­гъахъорэр зэхахьэм къыщагъэлъэгъуагъ.

Команди 9 зэнэкъокъугъ. КIэлэцIыкIухэмрэ зыныбжь икъугъэхэмрэ яухьазырныгъэ зыщыхагъэхъорэ гупчэм апэрэ чIыпIэр къыди­хыгъ. В. Никитинымрэ Т. Стефаненкэмрэ ешIагъэх. ЯтIонэрэ чIыпIэр гурыт еджапIэу N 18-м фагъэшъошагъ. ЕшIакIохэр: М. Каплун­ский ыкIи А. Ожъубанэкъу. Ящэнэрэ чIыпIэр О. Филяевымрэ С. Тараровамрэ къыдахыгъ.

Командэ пэпчъ нэбгырэ тIурытIу щешIагъ. ХагъэунэфыкIхэрэ чIыпIэхэр зыфа­гъэшъошагъэхэм профсоюзхэм ящытхъу тхылъхэр, шIухьафтынхэр аратыжьыгъэх.