Непэ «Ошъутенэм» ипчыхьэзэхахь

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние иэстрадэ купэу «Ошъутенэм» непэ Мыекъуапэ тыщыIукIэщт.

«Тэ Тыадыг» зыфиIорэ концертыр апэрэу республикэ филармонием къыщигъэлъэгъощт. «Ошъутенэм» ихудожественнэ пащэу, Адыгэ Республикэм искусствэхэмкIэ изаслуженнэ IофышIэшхоу, композиторэу Хьа­кIэко Алый тызэрэщигъэгъозагъэу, Iофтхьабзэм изэхэщэн бэшIагъэу пылъых.

Адыгабзэм изэгъэшIэн, игъэ­фе­дэн, лъэпкъ шэн-хабзэхэм якъэ­у­хъумэн Iофыгъо шъхьаIэхэм ащыщ. Адыгэхэм пэсэрэ лъэхъаным къыщыублагъэу искусствэ бай яIэу зэрэщытыр кон­цертым щытлъэгъущт. Ижъырэ орэдхэр, джырэ лъэхъаным аусы­гъэхэр филармонием изалышхо щагъэжъынчыщтых.

Эстрадэ купэу «Ошъутенэм» иорэдыIохэу «Адыгэ Республикэм изаслуженнэ артистэу Хъут Рустам, Урысыем ителеканалэу «Жъуагъом» изэнэкъокъу хэлажьи финалым нэсыгъэу, Адыгэ Рес­публикэм изаслуженнэ артист­кэу Даутэ Сусанэ, артистхэу Жа­рэкъо Руслъан, Хьазэщыкъо Мосэ, ПIа­тIэкъо Маринэ, Алевти­на Кобазевам, Мамхыгъэ Маринэ орэдхэр къаIощтых. Юрий Конжиныр урыс кIал, адыгабзэкIэ орэдхэр къеIох, лъэпкъ къа­шъо­хэр къе­шIых. Телеканалэу «Жъуагъом» изэнэкъокъу Юрий Конжиныр хэлажьи, Адыгэ Рес­публикэм ыцIэ Урысыем щи­гъэIугъ.

Татьяна Нестеренкэм, Максим Алиевым, Максим Злобиным, Сергей Клишиным музыкальнэ Iэмэ-псымэхэмкIэ орэдышъохэр къырагъэIощтых.

— Концертыр гъэшIэгъон хъу­нэу тэлъытэ, — къытиIуагъ орэдыIоу Мамхыгъэ Маринэ. — Адыгэ къэралыгъо университетым искусствэхэмкIэ и Институт сыщеджэзэ зэлъашIэрэ артистэу, композиторэу Андзэрэкъо Чеслав сикIэлэегъэджагъ. ­Лъэпкъ шIэжьым зыфэзгъэсэнымкIэ, ма­къэр згъэIорышIэнымкIэ Андзэ­рэкъо Чеслав бэмэ сафигъасэ шIоигъоу Iоф къызэрэздишIагъэр егъашIи сщыгъупшэжьыщтэп.

Пчыхьэзэхахьэр гъэшIэгъон хъущт, зэхэщакIохэм лъэпкъ шIэжь зэIукIэгъушхом ягуапэу тырагъэблагъэ.