Лъапсэм екIужьырэ гъогур

ЗэлъашIэрэ лIакъоу Бганна (Бганба) щыщхэу нэбгыри 150-м ехъу Абхъазым и Гагрскэ район щызэхащэгъэгъэ зэхахьэм къекIолIэгъагъ.

— Тызэщымыгъупшэнэу, ­лъэпкъ зэфыщытыкIэхэр тымы­гъэкIодынхэу, республикэм ипсэу­кIэ чанэу тыхэлэжьэнэу, тиныбжьыкIэхэм тичIыгу шIу ядгъэлъэгъунэу арых тятэжъ пIа­шъэхэм къытфыщанагъэхэ лъэIухэр зыфэгъэхьыгъэхэр, — Бганба лъэпкъым щыщэу Виталий Бганба къеIуатэ. — Ахэр зэрафэдгъэцэкIэжьыщтхэм ти­шъыпкъэу тыпылъ.

ЛIакъор ятфэнэрэу мыгъэ зэ­рэугъоигъагъ. Илъэсищэ Абхъазым, илъэситIо Тыркуем зэфэсхэр ащырагъэкIокIыгъэх. «ТизэIукIэгъухэм зы лIакъо тызэрэщыщым фэдэу зы тарихъи зы шIэжьи зэрэтиIэхэр, ахэм тятэжъхэм тазэрарапхырэр зэ­хэтэшIэ. БлэкIыгъэ зэманхэм татегущыIэ, лIакъом зэшIуихынхэ фэе Iофыгъохэр тэгъэнафэх, цIыф гъэсагъэхэу, спортсменхэу, политикхэу тилIакъо ыцIэ дахэкIэ зыгъэIугъэхэм татегущыIэ. НыбжьыкIэхэм зэкIэри алъэгъу, тIохэрэри зэхахых, — къыIотагъ Виталий.

Бганбахэр Абхъазым илIэкъо нахьыжъхэм, зицIыфышъхьэкIэ бэ хъухэрэм ащыщых. Ижъы­кIэ къыщегъэжьагъэу лIакъор Мзымтэ псыхъо кIэим исыгъ, псэупIэу Кбаадэ (джы псэупIэу Красная Поляна зыфаIорэм) ыгъунэхэм ащыпсэущтыгъэх.

Мы лъэхъаным Бганба лIа­къом инахьыбэр Абхъазым икъа­лэхэу Сыхъум, Гагрэ, Эше­рэ, Очамчири, Лыхны, Араса­дзыхь, нэмыкIхэми адэсых, Iэ­кIыб хэгъэгухэм ащыIэх.

Виталий къэбар къэIотэныр лъегъэкIуатэ: «ЗэIахьылхэр зэкIэ зы нэбгыри хэмызэу тэшIэх. Тызэрэхъурэ пчъагъэр тэтхы. ГущыIэм пае, Абхъазым тилIакъо къытекIыгъэу нэбгырэ 360-рэ щэпсэу. Тыркуем нэбгырэ миным ехъу, Кавказ заор заухым икIыжьыгъагъэхэм атекIыгъэхэу, исых. Ау тлъэкъуацIэу Бганба темыфэрэ лъэкъуацIэхэу Кобаш, Джандан, Челик, нэ­мыкIхэри ахэм ахьых.

ТилIакъо щыщхэм къахэкIыгъэм фэшъхьаф дэмысэу Тыркуем псэупIэ заулэ ит. Ахэр шъхьафхэу, язакъоу мэпсэух, тыбзэрэ тихабзэхэмрэ зэрамыгъэкIодыщтхэм фэшI ащымыщ лъэпкъхэр къызхагъахьэхэрэп. Нахьыжъхэр дэгъоу абхъазы­бзэкIэ мэгущыIэх, ныбжьыкIэхэм абзэ зышIэу ахэтыр азыныкъу. Бзэмрэ хабзэмрэ ащымыгъу­пшэжьынхэу аужырэ илъэсхэм абхъазхэр нахь зыщызэхэсхэ чIыпIэхэм абхъазыбзэр зыщызэрагъэшIэрэ курс­хэр къащызэIуахых.

Иорданиеми нэбгыришъэ зау­лэ лIакъом щыщхэу исых. Бганбахэм анахьыжъэу непэ ахэтыр Сыхъум щыпсэурэ Бганба Геор­гий Джиг ыкъор ары, ащ илъэс 92-рэ къыгъэшIагъ. ЗэлъэкъоцIэгъубэ Абхъазыми IэкIыб къэралыгъохэми ащэпсэух. Тызэ­фэтхэ, тызэдэгущыIэ, тиIофхэр зы­­тетхэр зэфэтэIотэжьых. ЛIа­къом нахьыжъэу иIэр сэры. Абхъаз Республикэм ирайон пстэуми сиIэпыIэгъухэр арысых. ТызэрэзэдеIэжьынэу ахъщэ зэ­хэтэлъхьэ. Социальнэ хъытыум программэ шъхьаф щытиI, ащ тыщызэхэгущыIэжьы, къэбарыкIэхэр зэфэтэIуатэх, къини, хъяри тиIэ­мэ макъэ зэтэгъэ­Iужьы.

Тилъэпкъ щыщ шапсыгъэ Бгъанэхэри къетэгъэблагъэх, ахэр Шъачэ хэхьэрэ ПсышIопэ районым щэпсэух. Тыдэ тыщы­Iэми, тыдэ тыщэпсэуми — тыз, зы унэгъо зэгурыIожь иным тыщыщ. ТапэкIи джащ фэдэу тыпсэун фае. Тэ сыдигъуи тыкъышъожэ, ткъошхэр!»