КIэлэеджакIохэм аIукIагъэх гъэпцIакIох

Мыекъуапэ игурыт еджапIэу N 17-м щызэ­ха­щэгъэ полицейскэ классым исхэр АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ уго­ловнэ лъыхъонымкIэ игъэIорышIапIэ ипа­щэу Эдуард Кобзарь IукIагъэх.

Ведомствэм ыкIи ащ иподразделениехэм IофшIэнэу агъэ­цакIэрэм, оперативнэ ­къулыкъур зэрэзэрахьэрэм, джащ фэдэу гъэпцIакIохэм уапэуцу­жьын зэрэплъэкIыщтым, нэмыкI лъэныкъохэм пащэр къатегущыIагъ.

ЗэIуIэгъу-зэдэгущыIэгъум илъэ­хъан щыIэныгъэм къащы­шъхьэпэщт къэбар гъэшIэгъоныбэ кIэлэеджакIохэм зэхахыгъ, гъэIорышIапIэм ипащэ уп­чIэхэр фагъэзагъэх, игъэкIотыгъэ джэуапхэри агъоты­гъэх.

АР-м хэгъэгу кIоцI
IофхэмкIэ и Министерствэ ипресс-къулыкъу