Килограмм 15 фэдиз къапкъырахыгъ

2019-рэ илъэсым имэзипшI зэфэхьысыжьхэр пштэмэ, наркотикхэр хэбзэнчъэу зэрагъэзе­кIорэм епхыгъэ бзэджэшIэгъэ 251-рэ рес­пуб­­ли­кэм щызэрахьагъэу хэбзэухъумакIохэм агъэунэфыгъ.

БлэкIыгъэ илъэсым мыщ фэдэ иуахътэ егъэпшагъэмэ, а пчъагъэр процент 20-кIэ на-
хьыб. БзэджэшIагъэу зэхафыгъэр процент 94-м кIэхьэ. Мы илъэсыр къызихьагъэм къы­щыублагъэу шъолъырым исхэм наркотик килограмм 15 фэдиз къапкъырахыгъ.

Полицием изэфэхьысыжьхэм къызэрагъэлъагъорэмкIэ, наркотикхэр IугъэкIыгъэнхэм пае нахьыбэрэмкIэ агъэфедэрэр ин­тернет-сайтхэр ары. Ащ къы­хэкIыкIэ бзэджашIэхэм ягъэунэфын ыкIи якъэубытын къин мэхъу. Наркотикхэр хэбзэнчъэу зэрагъэзекIорэм епхыгъэ бзэ­джэшIагъэхэм япроцент 60-р — Мыекъуапэ, процент 13-р — Тэхъутэмыкъое районым аща­гъэунэфыгъэх.

Мы бзэджэшIагъэм епхыгъэу нэбгыри 178-мэ уголовнэ пшъэ­дэкIыжь арагъэхьыгъ.