ГумэкIыгъом пэшIуекIох

Наркотикхэр хэбзэнчъэу гъэзекIогъэнхэм пэуцужьырэ комиссиеу республикэм щызэхащагъэм зичэзыу зэхэсыгъоу иIагъэм тхьамэтагъор щызэрихьагъ Адыгэ Республикэм ивице-премьерэу Сапый Вячеслав.

Наркотикхэр хэбзэнчъэу гъэзекIогъэн­хэм пэуцужьыгъэнымкIэ, бзэджэшIагъэ­хэм япчъагъэ нахь макIэ шIыгъэнымкIэ Iофхэм язытет зыфэдэм, мыщкIэ зэфэ­хьысыжьхэу щыIэхэм афэгъэхьыгъэу къэгущыIагъ АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ иминистрэ ипшъэ­рылъхэр охътэ гъэ­нэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ БрантI Мурадинэ. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, мы уахътэм ехъулIэу МВД-м ипрофилактикэ учет зыныбжь имыкъугъэ бзэджэшIэ нэбгыри 176-рэ хэт, ахэм ащыщэу зы нэбгырэм наркотикыр ыгъэфедагъ. ПэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэхэу зэхащагъэ­хэм яшIуагъэ­кIэ административнэ хэбзэукъоныгъэ зэрахьагъэу протокол 657-рэ зэхагъэуцуагъ, блэкIыгъэ илъэсым мыщ фэдэ иуахътэ егъэпшагъэмэ, а пчъагъэр 101-кIэ нахьыб. Медицинэм щамыгъэфедэрэ наркотикыр къызэрэзфагъэфедагъэм къыхэкIэу Iэтэхъо нэбгыритIумэ пшъэ­дэкIыжь арагъэхьыгъ.

Мы уахътэм ехъулIэу Iугъо къыпымыкIэу жэм дэткIухьэрэ тутынэу «снюскIэ» заджэхэрэр ныбжьыкIэхэм агъэфедэ зэрэхъугъэр, ар гумэкIыгъошхоу зэрэщытыр зэхэсыгъом къыщаIэтыгъ. БрантI Мурадинэ къызэриIуагъэмкIэ, мы тутыным никотин кIуачIэ зэрэхэлъым имызакъоу, псауныгъэм иягъэ езыгъэкIыхэрэ химическэ веществохэр ыкIи мэ IэшIу къызпыухэрэ пкъыгъохэр хэлъых. Тутынэу зашъохэрэм фэдэу, «снюсми» никотинэу хэлъым узыIэпещэ. Тутыныр жэм зыдэткIухьэкIэ цэлышъхьэр есты, ащ нэмыкIэу онкологие уз къыхэкIы ыкIи цIыфым ипсихикэ зэIегъахьэ.

— «Снюсым» тиреспубликэ инэу зыщиушъомбгъугъэу пфэIощтэп. Гъэсэныгъэ учреждениехэм ар ащагъэфедэу ыкIи щыIуагъэкIэу мы мафэм ехъулIэу зыпари къэбар къытIэкIэхьагъэп. Арэу щытми, ыпэ титэу ащ тызэрэпэшIуекIощтым тыпылъ, — къыIуагъ БрантI Мурадинэ.

Наркоманиер гумэкIыгъошхоу зэрэщытыр къыдалъытэзэ, анахьэу зыныбжь имыкъугъэхэр ыкIи ныбжьыкIэхэр ащ щыухъумэгъэнхэм фэIорышIэхэрэ профилактикэ IофшIэнхэм язэхэщэн министерствэм ынаIэ лъэшэу зэрэтетыр М. БрантIым къыIотагъэх. «Снюсыр» са­тыу­шIыпIэ чIыпIэхэм ащамыщэнымкIэ амал­хэу ищыкIагъэхэр зэрахьанхэу прокуратурэм, Роспотребнадзорым иIофышIэхэм закъыфигъэзагъ.

Наркотикхэр зыгъэфедэхэрэм япчъагъэ нахь макIэ шIыгъэным, мыщ епхыгъэу бзэджэшIагъэхэр зезыхьэхэрэм апэуцужьыгъэным, анахьэу тисабыйхэр къэухъумэгъэнхэм хэбзэухъумакIохэм, нэмыкI къулыкъухэм яIофышIэхэм анаIэ тырагъэтын, яIофшIэн нахь агъэлъэшын зэрэфаер Сапый Вячеслав къыIуагъ. Мы гумэкIыгъом нахь игъэкIотыгъэу Iоф дэзышIэщт IофшIэкIо куп зэхэщэгъэн фаеу ащ предложение къыхьыгъ.

Джащ фэдэу наркотикхэм апыщагъэ­хэр зэрагъэхъужьхэрэр ыкIи ахэр щы­Iэны­гъэм хэгъэгъозэжьыгъэнхэмкIэ ады­зэрахьэхэрэ Iофтхьабзэхэр зэхэсыгъом къыщаIота­гъэх.

КIэухым къэкIощт илъэсым Iоф зэрашIэщт планыр аштагъ.
КIАРЭ Фатим.