Гузэжъогъу IэпыIэгъум ипункт къызэIуахыгъ

Лъэпкъ проектэу «Псауныгъ» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу, шъолъыр автомобиль гъогоу «Инэм – Джэджэхьабл» зыфиIорэм дэжь (я 38-рэ километрэм) зэпымыоу Iоф зышIэщт гузэжъогъу медицинэ IэпыIэгъум ипункт къыщызэIуахыгъ.

Гъогу хъугъэ-шIагъэхэм ахафэхэрэм псынкIэу апэрэ медицинэ IэпыIэгъур арагъэгъотыным ыкIи ахэм ахэкIуадэхэрэм япчъагъэ нахь макIэ шIыгъэным ар афэIорышIэщт.

Мыщ врач-реаниматологым чэщи мафи Iоф щишIэщт. Диспетчер къулыкъу зыкIым макъэ къызигъэIукIэ, хъугъэ-шIагъэр зыщыхъугъэ чIыпIэм ар кIощт. ХэушъхьафыкIыгъэ реанимобилым дефибриллятор ыкIи нэмыкI медицинэ оборудованиеу IэпыIэгъу цIыфым псынкIэу зэрэратыщтхэр итых. Ахэм яшIуа­гъэкIэ сымаджэр псаоу сымэджэщым нагъэсыщт ыкIи нахь игъэкIотыгъэ IэпыIэгъур ащ щырагъэгъотыщт.

Федеральнэ гъогоу М4 «Дон» зыфиIорэм хэхьэрэ шъолъыр гъогум ианахь щынэгъо Iахьым пунктыр щагъэуцугъ.

Джащ фэдэу тишъолъыр джыри зы медицинэ пункт гъогоу къушъхьэхэм якIурэм къыщызэIуахын гухэлъ щыI. Сыда пIомэ а лъэныкъоми зекIо къакIохэрэр ыкIи авариеу техъухьэрэр бэ.

Адыгеим псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Министерствэ ипресс-къулыкъу къызэритыгъэмкIэ, пунктхэм апэIухьащт мылъкур республикэ бюджетым къытIупщыщт.