Апэрэ чIыпIэм щыI

«Динамо» Ставрополь — «Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — 72:82.
ШэкIогъум и 30-м Ставрополь щызэIукIагъэх.

ЯтIонэрэ ешIэгъур

«Динамо» — «Динамо-МГТУ» — 79:77.
Тыгъэгъазэм и 1-м Ставрополь щызэнэкъокъу­гъэх.
ЯтIонэрэ ешIэгъури «Динамо-МГТУ-м» къыхьын ылъэкIыщтыгъэ.

— Ставрополь икомандэ ыпэ тишъыгъэу зэIукIэгъур кIуагъэ. Хъурджанэм Iэгуаор анахьыбэрэ изыдзэрэмэ ащыщэу Николай Ереминым шъобж къытыращагъ. Илья Александровыми шъобжыр къегоуагъ. ЗэIукIэгъур зыщаухыщт уахътэм «Динамэм» хъа­гъэм Iэгуаор ридзи, текIоныгъэр къыдихыгъ, — къытиIуагъ «Динамо-МГТУ-м» итренер шхьаIэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Андрей Синельниковым.

Суперлигэм ия 2-рэ куп коман­ди 7 хэт. Апэрэ чIыпIищыр къыдэзыхырэ командэхэр зэнэкъокъум щылъыкIотэщтых. Тыгъэгъа­зэм и 3-м ехъулIэу «Динамо-МГТУ-р» апэрэ чIыпIэм щыI.

Тыгъэгъазэм и 14 — 15-м «Динамо-МГТУ-р» Магнитогорскэ щыIукIэщт чIыпIэ командэу «Динамэм», тыгъэгъазэм и 21 — 22-м «Эльбрус» Щэрджэскъал, и 25 — 26-м «Нефтехимик» Тобольск Адыгеим икомандэ аде­шIэщт. ЗэIукIэгъухэр Мыекъуапэ щыкIощтых.