Адыгеим грант къыратыгъ

Адыгеим сомэ миллион 266,7-рэ хъурэ грант къыфы­хагъэ­кIыгъ. ПстэумкIи шъолъыр­хэм сомэ миллиард 45-рэ къате­фагъ.

2024-рэ илъэсым нэс респуб­ликэм социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэ зэришIыщт унэе программэмрэ лъэпкъ проектхэмрэ ягъэцэкIэнкIэ пшъэрылъхэр Урысые Федерацием и Премьер-министрэ Адыгеим къызэрэфигъэнэфагъэхэр шъугу къэтэгъэкIыжьы. Мы программэм къыщыдэлъытэгъэ Iоф­тхьабзэхэм ягъэцэкIэн пае республикэм илъэс къэс Iахьтедзэу сомэ миллиарди 2 къы­IукIэщт.

«Iофтхьабзэхэм япроцент 70-рэ фэдизыр зытегъэпсыхьагъэр инфраструктурэ Iофыгъо­хэм язэшIохын, зекIоным зегъэушъомбгъугъэныр, промышленнэ паркхэм ягъэпсын ары. ЦIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ зыкъегъэIэтыгъэным, нэмыкI шъолъырхэм янэкъо­къунымкIэ Адыгэ Республикэм амалэу иIэхэм ахэгъэхъогъэным, инвесторхэм ямылъку ащ нахьыбэу къыхалъхьаным программэр фэIорышIэщт», — къыIуагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ.

КъумпIыл Мурат къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, федеральнэ гупчэм Iофэу дашIэрэр гъэлъэшыгъэнымкIэ, программакIэхэм ахэлэжьэнхэмкIэ ыпэкIэ пшъэ­рылъэу къагъэуцугъэхэр зэшIохыгъэ мэхъух.